× بستن تبلیغات
جولای
28
2017

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان

پروتکل (پکیج) آموزش تنظیم هیجان گراس در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
لینک منبع و پست :

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان


http://lono.ofmas.ir/product-423398-Protocol-(package)-Gross-emotion-regulation-traini.aspx

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی هوش هیجانی – ofmas.ir
ofmas.ir/product-94571-Emotional-intelligence-training-package-treatment.aspx‎Cached… درمانی هوش هیجانی. پکیج آموزشی درمانی هوش هیجانی در ۱۰۰ صفحه ورد قابل ویرایش
با فرمت doc … دانلود پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی هوش هیجانی گزارش تخلف برای
پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی هوش هیجانی. پکیج …. ۴ – تنظیم بازبینی هیجانات.
پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی
ofmas.ir/product-61947-Therapy-life-skills-training-package.aspx‎Cachedپکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی در ۲۰ صفحه ورد قابل ویرایش با ….
روانشناختی یا هیجانی به دنبال کمک هستند، مشکلاتی در حوزههای مهارتهای زندگی دارند

پکیج (پروتکل) شناخت درمانی گروهی – ofmas.ir
ofmas.ir/product-94804-Package-(protocol)-Cognitive-therapy-groups-by-Mi.aspx‎Cachedتوجه: این پکیج (پروتکل) شامل جلسات درمانی برای آموزش و اجرا می باشد. و به همین
صورت … ۴- آشنایی شركت كنندگان با مولفه های شناختی واكنش های هیجانی. ۵-
شناسایی …
پکیج (پروتکل) درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش 2006
ofmas.ir/product-61946-Educational-treatment-package-based-on-the-qualit.aspx‎Cachedتوجه: این پکیج (پروتکل) شامل جلسات درمانی برای آموزش و اجرا می باشد. … همچنین وی
نظریه خود را با استعارهی در درمان، تن آرامی، مراقبه و نظریههای هیجانی، مرتبط کرده …
پکیج (پروتکل) درمانی حضور ذهن یا ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس …
ofmas.ir/product-61940-Treatment-Mindfulness-or-mindfulnessbased-stress.aspx‎Cachedتوجه: این پکیج (پروتکل) شامل شرح کامل جلسات درمانی برای آموزش و اجرا می باشد. …
نقطه شروع مکالمه بین آموزش دهنده وشرکت کنندگان باشد ( جهت تنظیم متن مصاحبه خود
با ….. اولاً به دلیل این که آگاهی بیش تر از بدن می تواند در آموزش نحوه کنترل هیجان …
پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب آوری – ofmas.ir
ofmas.ir/product-94799-Packages-(protocols)-Therapeutic-Educational-resi.aspx‎Cachedپکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب آوری در ۳۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
… از تاب آوری و نقش آن در مقابله با مشکلات هیجانی به شرکت کنندگان ارائه می شود.
پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مثبت اندیشی
ofmas.ir/product-61939-Packages-of-therapeutic-optimism.aspx‎Cachedپکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مثبت اندیشی در ۴۷ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت
doc … توجه: این پکیج (پروتکل) شامل مبانی نظری و جلسات درمانی برای آموزش و اجرا
می باشد. لازم به ذکر است که این …. پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان
پکیج (پروتکل) مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ …
ofmas.ir/product-51144-Stress-management–cognitive–behavioral.aspx‎Cachedتوجه: این پکیج (پروتکل) شامل جلسات درمانی برای آموزش و اجرا می باشد. … برای هر
واقعه¬ی پراسترسی که در این هفته رخ می دهد، افکار، پاسخ های هیجانی و جسمی خود را …
[PDF] PDF Compressor Free Version – نشریه پژوهش پرستاری توانبخشی
www.ijrn.ir/files/site1/user…/pourvali-A-10-27-30-027873e.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﮔﺮاس ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در اﻓﺮاد ….. ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺼﺮاف اﻓﺮاد از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ از. ﻣﻼك …. ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﮔﺮاس.
پروتکل مشاوره گروهی عقلانی- هیجانی-رفتاری الیس – سایت علمی …
www.master-phd.ir/…/پروتکل-درمانی/…/337-پروتکل-مشاوره-گروهی-عقلانی-هیجانی-رفتاری-الیس‎Cachedپروتکل درمانی … پروتکل مشاوره گروهی عقلانی- هیجانی-رفتاری الیس شامل ۸ جلسه
است و مطابق با نظریه مشاوره گروهی عقلانی – هیجانی – رفتاری الیس تنظیم شده است.
پروتکل کاملا استاندارد میباشد و از سوی سایت علمی آموزشی روانشناسی ضمانت
میشود ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت … پکیج آموزشی تخصصی و
عمومی.
رفتار درمانی دیالکتیکی DBT – یک‌فراکاو
1farakav.com/2014/08/04/dbt-behavior-therapy/‎Cached
Similar4 آگوست 2014 … نكته مهم در رفتاردرمانی تغییر رفتار توسط آموزش رفتارهای جدید، …. ی عمده BPD
است، لذا مهارت های تنظیم هیجانی، نقشی اساسی در درمان این اختلال دارد.
[PDF] ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2068-en.pdf‎Cachedﮔﺮوه. درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼﯽ. ؛. ﮔﺮوه. درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ؛. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ؛. ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ. ؛. ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ … ﺗﺎﮐﻨﻮن
راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ….. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ در ﮔـﺮوه. درﻣـﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﻋﺒـﺎرت. اﺳﺖ از: -1.
آﻣﻮزش روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﺑﺎره ﻫﯿﺠﺎن …. 5- Statistical Package for the Social Science-version
19.
[PDF] وابستگی به پروتکل درمان متادون با افیونی مواد – معاونت درمان
https://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/protokol.afuni93.pdf
درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیته درمان و حمایت. های اجتماعی …. پروتکل حاضر
بازبینی پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست، ویرایش دوم
بوده و از این …… و تنظیم دوز متادون است. …… صورت ناگهانی، هیجانی و خشم …… 2
package.
[PDF] 513 K – فرهنگ مشاوره و روان درمانی
qccpc.atu.ac.ir/article_50_551ca5b3f1279533ebbfe5754c050c00.pdf‎Cachedاثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم ….. حتی االمکان در
تمام جلسات حضور داشته باشند، و در نهایت پروتکل تنظیم هیجان بر گروه. آزمایش اجرا

بسته آموزشی درمان گروهی اختلال وسواس اجباری با رویکرد شناختی
modat.ac.ir/1854/بسته-آموزشی-درمان-گروهی-اختلال-وسواس-ا.html‎Cached
Similar29 دسامبر 2014 … این پروتکل ۱۴ جلسه ای برای گروه درمانگری مبتنی بر درمان های … های شناخت –
رفتاردرمانگری به درمان اختلال وسواس بی اختیاری تنظیم شده اند و باید …
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ) – سایت علمی و آموزشی ایران …
www.irantahgig.ir/?p=112101‎Cached20 جولای 2016 … پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ) توسط گارنفسکی، کرایج و اسپنهاون در
… ۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران … پرسشنامه راهبردهای
فرآیندی نظم جویی هیجان (PMERS) · پروتکل مداخله درمان هیجان محور … های فردی و
فرهنگی در تنظیم هیجان · پروتکل مداخله راهنمای آموزش هوش هیجانی برای معلمان …
پرسشنامه دشواری‌های تنظیم هیجانی (DERS) – سایت علمی و آموزشی ایران …
www.irantahgig.ir/?p=11496‎Cached
Similar12 مارس 2015 … پرسشنامه دشواری‌های تنظیم هیجانی (DERS) توسط گراتز در سال 20004 … منظور از
تنظیم هیجان در مطالعات و مداخلات درمانی یا آسیب‌شناسی، … ۱- ارائه به صورت پکیج
کامل برای اولین بار در ایران … نرم افزار پرسشنامه پروتکل مداخله …
[PDF] ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ – رﻓﺘﺎري – دانشگاه تهران
psyedu.ut.ac.ir/acstaff/khodayarifard/Book/13-f.pdf‎Cached
Similarﭘﺮدازش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ………………………….. . ….. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ………
………………….. . …. 121 ……. آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ………………………….. . …. اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎﻧﻲ.
[PDF] ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﻀﻮﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ: ﻣﺮﻭﺭﻱ ﻣ
www.ensani.ir/…/20101012164348-آموزش%20حضور%20ذهن%20به%20عنوان%20یک%20مداخله%20بالی…‎Cached
Similarﻣﺪﺍﺧــﻼﺕ ﻣﺒﺘﻨــﻲ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻀﻮﺭ
ﺫﻫﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ … ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺫﻫﻦ، ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺗﺎ. ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ … ﺗﻮﺳــﻂ 6)
MBCTﺣﻀﻮﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ( … ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﻥ.
پرداختن به هیجان در درمان شناختی رفتاری: فنون کاربردی برای مداخله …
tabrizcbt.com/?p=982‎Cached27 ا کتبر 2016 … فصل 14: درمان مبتنی بر تنظیم هیجان: رویکردی تجربی به اضطراب مزمن و افسردگی
عودکننده میا اسکات اوتوله، داگلاس اس. منین و دیوید ام. فرسکو.
میگنا – رويكرد پذيرش و ذهن آگاهي در اضطراب
migna.ir/vdcawene.49nwm15kk4.html‎Cached20 جولای 2015 … تفاوت روان شناختی عمده این دو واکنش هیجانی درحاد بودن ترس و مزمن بودن اضطراب
است. ….. امروزه درمان های موج سوم در رواندرمانی بحای چالش با شناخت ها، بر آگاهی و
پذیرش افراد ….. پروتکل ACT معمولا هم اهداف کوتاه مدت و هم بلند مدت را در بر می گیرد.
….. آموزش مهارت های خاص در تمرکز حواس، تنظیم احساسات، تحمل پریشانی و …
رزومه دکتر علیرضا عابدین – افق های نوین تحول
doctorabedin.org/?page_id=493‎Cached
Similarوظایف: آموزش و پیشگیری از سوء استفاده مواد مخدر، مداخله و درمان از طریق تشخیص و …
of Integrated Group Training Package on Reducing Aggression of Prisoners with
… درمانی گروهی کوتاه مدت در نوجوانان داغدیده، ۱۳۹۰٫; Providing a protocol based on
Short … تاثیر هوش هیجانی و سبک دلبستگی در استفاده مشکلزا از اینترنت، ۱۳۸۹٫

مقالات مشاوره و راهنمایی – بازی درمانی
pishromarivan.blogfa.com/post-64.aspx‎Cached
Similar2-ارزیابی نیاز های درمانی کودک با حضور والدین( گفتگو با معلمان، کارکنان، و. … در
آموزش و تمرين رفتار ها و نگرش هاي سازنده و جديد به او كمك كند. … اين فرض استوار
است كه ادراك وتفسير فرد از موقعيت ، پاسخ هيجاني و رفتاري او را به موقعيت تعيين
ميكند. ….. بعد از کسب اطلاعات ، درمانگر ، گزارش بازی را برای والدین تنظیم می کند .
دانلود پرسشنامه علوم انسانی ، فنی مهندسی و هنر – بانک مقالات انگلیسی …
www.sahandpaper.com/…/دانلود-پرسشنامه-علوم-انسانی-فنی-مهندسی-و-هنر‎CachedCERQ فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان … پروتکل درمانی وسواس با
رویکرد شناختی رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی ( …. پکیج آموزش مهارت های
زندگی
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی – روان بنیان
ravanbonyan.com/forum/showthread.php?t=132‎Cached
Similarشرح: پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران (2001)تدوین شده
است، این پرسشنامه، پرسشنامه*ای چند بعدی و یک ابزار خود …
دانلود کتاب کاربرد رویکرد هیجان مدار در زوج درمانی – مشاوره خانواده …
www.asoodeh.blogsky.com/1390/09/14/post-230/‎Cached
Similar5 دسامبر 2011 … دانلود رایگان کتاب رویکرد هیجان مدار در زوج درمانی ویرایش دوم (The Practice … و
سپس قاب دهی دوباره به هیجانات را به شیوه ای گام به گام آموزش می دهد.
فركتال وكتور
frectuall.nikablog.ir/
پروپوزال ارتباط نگراني درباره تصوير بدني و راهبردهاي تنظيم هيجان با نشانه هاي
اختلال خوردن در دانشجويان دانشگاه ….. پكيج (پروتكل) آموزشي درماني تاب آوري
[PDF] The Effectiveness of Emotion Regulation Intervention on … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/68813930204.pdf‎Cached
Similarمداخله ی مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس رویکرد درمانی یکپارچه در کاهش عالیم
هیجانی و افزایش کیفیت …. یادگیری، رشد و تنظیم هیجان و علم شناختی، از مجموعه ای
از پروتکل …. اضطراب، استرس( و کیفیت زندگی را در هر دو گروه آموزش و در حال
انتظار،.
اثر بخشی آموزش متمرکز بر هیجان بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان …
pubj.ricest.ac.ir/index.php/code3mk/article/view/1394‎Similarهدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر هیجان بر تنظیم هیجانی، دانش آموزان
… گروه آزمایشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان را در 8 جلسه یک و نیم ساعته …
پروتکل درمان شناختی- رفتاری وسواس – دانلود رایگان
downloadpaper.downloadpaper.cu.cc/product/737299‎Cachedپکیج (پروتکل) آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد ACT – ofmas.ir. پکیج
آموزشی …. پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان – فروشگاه دانلود پروژه. پکیج

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT) – دانلود …
downloadpaper.downloadpaper.cu.cc/product/886030‎Cachedپور ساخته شده و در آن به آموزش درمان افسردگی با رویکرد رفتاری – شناختی . …
پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT) در ۷۳ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت
doc . … فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال استرس پس از ضربه. درمان …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات