× بستن تبلیغات
دسامبر
2
2017

پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی

پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی
دسته: پرستاری
بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 13 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 4

پرسشنامه
پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

پرسشنامه بررسی آگاهی دانشجویان پزشکی سال آخر دانشگاه علوم پزشكی درباره تریاژ بیمارستانی

  بخشی از پرسشنامه

دانشجوی گرامی :

با تشكر از همكاری شما ، خواهشمندم به پرسشنامه ای كه به منظور بررسی سطح آگاهی دانشجویان درباره تریاژ بیمارستانی طراحی شده است فقط با استفاده از اطلاعات فردی خود بدون كمك دیگری پاسخ دهید .

نیاز به نوشتن نام و نام خانوادگی نمی باشد . اطلاعات این پرسشنامه كاملاً محرمانه خواهد بود ، صرفاً جهت انجام تحقیقات بوده و به طور كلی همراه با اطلاعات سایر پرسشنامه ها استفاده خواهد شد .

بخش اول : اطلاعات كلی                                                                                                                         U

(1) سن : سال                 (2) جنس : مؤنث     مذكر          

(3) معدل كل تاكنون :            /

(4) نحوه آشنایی شما با تریاژ بیمارستانی به چه صورت بوده است ؟

هیچگونه آشنایی و آموزشی نداشته ام    كارگاه   (ساعت)     كتاب یا مجلات    درس دانشگاهی 

همكاران     اینترنت    صدا و سیما و رسانه ها 

(5) آیا شما هم جزء افرادی بودید كه در بخش اورژانس تریاژ انجام دهد ؟         بلی    خیر 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

برچسب ها : پرسشنامه , پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی

لینک منبع

The post پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی appeared first on سایت مقاله.

لینک منبع و پست :

پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی


https://sitemaghale.000webhostapp.com/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%98-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/

[DOC] پیوست 1-پرسشنامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرستاران بخش …
journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/downloadSuppFile/9176/4922‎Cached
Similarلذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد پرستاران درباره تریاژ
بیمارستانی انجام گرفته است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی می باشد.
نمونه گیری به روش تصادفی از پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی استان
یزد انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش آگاهی پرستاران بخش
اورژانس درباره …
[PDF] بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس درباره تریاژ داخل …
journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/download/9176/8439‎Cached
Similarبررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس درباره تریاژ داخل. بیمارستانی.
سمانه السادات جوادی. *1. ،. طاهره سلیمی. 2. ، محمد تقی ساربان. 3،. محمد علی دهقانی. 1 .5
… داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار آماری. SPSS
16.0. مورد تجزیه. و تحلیل قرارگرفتند . یافته. :ها. در. مجموع. 41. پرسشنامه. تکمیل. و
.
[PDF] و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در زمينه تریاژ بيماران آگاهی …
journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/download/7274/5942‎Cached
Similarبخش اورژانس به عنوان یکی از مهمترین بخش های هر بیمارستانی با انبوه بیماران
مراجعه کننده رو به رو است. ارائه خدمات. موثر در زمان … به منظور ارزیابی و عملکرد دو
پرسشنامه مجزا که پایایی و روایی آنها مورد آزمون و. تایید قرار گرفته بود، ….. آگاهی
پرستاران اورژانس درباره تریاژ با سابقه کاری آنان در بخش اورژانس. ارتباطی ندارد هم
خوانی دارد.
بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس درباره تریاژ داخل …
journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/9176‎Cached
Similarلذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد پرستاران بخش اورژانس درباره
تریاژ بیمارستانی انجام گرفته است. روش کار: این مطالعه از نوع … بررسی نتایج
بخش دوم پرسشنامه که مربوط به میزان دانش پرستاران بود نشان داد که 07/42 درصد
پاسخ های داده شده به این بخش صحیح بوده و میانگین نمرات نمونه های مورد پژوهش 96/1 ±
33/6 بود.
[PDF] آگاهی و مهارت اعضای تیم مدیریت بحران بیمارستان در مورد تریاژ در زمان ب
journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/download/12556/10584‎Cached3160. با هدف ارزیابی سطح آگاهی. و مهار. ت اعضای تیم مدیریت بحران بیمارستان شهید
رجائی گچساران از تریاژ در شرایط بحران طراحی و انجام شد. ابزار جمع آوری. داده ها
پرسشنامه بی نام و محقق ساخته ای بود که پژوهشگر به طور حضوری و با مراجعه به
اعضاء تیم مدیریت بحران بیمارستان و. پس از بیان اهداف و دالیل ان. جام مطالعه تکمیل
گردید.
[DOC] فایل نویسندگان
journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/downloadSuppFile/9176/3838
عنوان مقاله: بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرستاران بخش اورژانس بیمارستان هاي
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره تریاژ بیمارستانی. عنوان کوتاه:
بررسی … برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش آگاهی پرستاران بخش اورژانس
درباره تریاژ بیمارستانی که قبلا روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است
استفاده شد.
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخش اورژانس درباره ترياژ بيمارستاني
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=139824‎Cached
Similarاطلاعات کمي از ميزان آگاهي پرستاران درباره ترياژ در دسترس است. اين پژوهش با هدف
تعيين ميزان آگاهي پرستاران درباره ترياژ بيمارستاني انجام شد. روش ها: اين پژوهش
بصورت پيمايشي و توصيفي و به روش نمونه گيري تصادفي ساده انجام شد. پرسشنامه
پژوهشگر ساخته متشکل از 25 پرسش در سه بخش اطلاعات جمعيت شناختي، دانش محض

[PDF] کتابچه خلاصه مقالات چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با …
journal.bums.ac.ir/article-1-1879-fa.pdf‎Similar21 مه 2015 … ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد. از. 220. ﻣﻮرد. 174. ﻧﻔﺮ. )1/79 (%. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم. واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و.
46. ﻧﻔﺮ. )9/20 (%. ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ . ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺎﻻي. 10. ﻣﺜﺒﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدي. 7/77 9. ±. 9/944. واﺣﺪ ﺑﻮد .5/37 %. ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻨﺪروم دان،. 3/81 %. اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺎل رﯾﺘﺎرد و. % 75
. ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران. ﺑﻪ واﮐﺴﻦ. ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد.
Issues in Nursing by Specialty: 2011 Edition – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1464965404
‎2012 – Medical
Karolinska University Hospital, Stockholm: Patient experience of the triage
encounter in a Swedish emergency department Researchers detail in ‘Patient
experience of the … A questionnaire focusing on the patient-triage nurse
relationship in terms of satisfaction with the medical and administrative
information, privacy and …Healthcare Administration: Concepts, Methodologies, Tools, and … – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1466663405
Management Association, Information Resources – ‎2014 – Medical
To validate the questionnaire, a pilot study was conducted that included three ED
managers from different hospitals. … Hospital Ais a small peripheral hospital; its
ED serves about 70,000 adult patients annually, from urban and rural areas, and
is divided into internal, surgical, orthopedic and multi-trauma units. The ED in …Family Issues in Pediatric Psychology – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1134992602
Michael C. Roberts, Jan L. Wallander – ‎2013 – Psychology
Previsit Parent Questionnaire. This is a 6-item investigator-designed
questionnaire assessing parait perceptions of their understanding of what is
wrong with their child, the amount of discomfort experienced by their child, and
several parent beliefs about the hospital (e.g., “I have confidence in this hospital.”
). Parents …Introduction of systematic triage in the emergency room at Dhulikhel …
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2417711‎Cached
SimilarIntroduction of systematic triage in the emergency room at Dhulikhel Hospital,
Nepal: Evaluation of a quality improvement project … Qualitative observations,
semi-structured interviews and a questionnaire among the staff were performed.
We made a statistical process control chart to control the percentage of patients
with …
E-Health and Telemedicine: Concepts, Methodologies, Tools, and … – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1466687576
Management Association, Information Resources – ‎2015 – Medical
Patient’s Parameters as Triage Tool for Hospital Admission Palliative care
patients often suffer from pain, nausea or breathlessness. These symptoms do
not … Body Temperature: Fever or Hypothermia Body temperature can provide
vital information about the patient’s condition. Certain chemotherapies result in a
…Miller’s Anesthesia E-Book – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=0323280110
Ronald D. Miller, Lars I. Eriksson, Lee A Fleisher – ‎2014 – Medical
An example of such a triage process may involve having patients initially
complete an anesthesia questionnaire (see Fig. … Educate patients and families
about the elements of their surgical procedure and the proposed anesthesia care
, including postoperative pain control options. … Hospital administration Figure
38-10.Primary Care Tools for Clinicians: A Compendium of Forms, … – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=0323019838
Lorraine Loretz – ‎2005 – Medical
If an office visit is not scheduled for this time, the form can be given to the mother
at the time of hospital discharge and can be completed at home. Alternatively,
triage personnel can assist the mother with completion of the form by phone at
the appropriate time interval. Breastfeeding Infant Triage Form This one-page
triage …Triage using a self-assessment questionnaire to detect potentially …
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4150681/‎Similar13 Aug 2014 … Our objective here was to develop a triage process for PLTE based on a self-
assessment questionnaire for gynecologic emergencies (SAQ-GE) in … Thus, in
a study of 205 patients seen at the gynecological emergency room of a French
hospital in 2011, only 24 (12%) required hospital admission and 9 …
Contemporary Oral Oncology: Rehabilitation and Supportive Care – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=3319438573
Moni Abraham Kuriakose – ‎2017 – Medical
As patients move through treatment, malnutrition is associated with a decline in
quality of life and increased hospital admissions [19, 20]. Individuals with head
and neck … This questionnaire asks about an individual’s body weight, food
intake, presence of symptoms, and functional ability. The remaining sections of
the …Assessment of knowledge and skills of triage amongst nurses …
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X1300075X‎Similar5 Jul 2013 … Both descriptive cross-sectional and observational study designs were used and
data was collected using a structured questionnaire, an observation checklist and
a triage equipment audit record. The study population was all nurses (enrolled
and registered) working within the EC of the national hospital …
[DOC] SS Hospital/emergency questionnaire – Washington State …
www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/…/420-153-EHMetadata.docx‎CachedHospital/Emergency Department Metadata Questionnaire … Please provide
information about each program application that is being used to collect the
following information relevant to syndromic surveillance: date/time of visit or
admission, date/time of … Patient leaves ED after registration (before triage), ☐
Yes ☐ No.
A Survey on Knowledge Level of the Nurses about Hospital Triage
jccnursing.com/en/articles/7158.html‎Cached30 Aug 2016 … There is a little information about knowledge level of the nurses about triage. This
study aimed to determine knowledge level of the nurses about hospital triage.
Methods: This was the descriptive survey using simple random sampling. The
researcher made questionnaire included 25 questions in three parts …
Textbook of Rapid Response Systems: Concept and Implementation – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=331939391X
Michael A. DeVita, Ken Hillman, Rinaldo Bellomo – ‎2017 – Medical
Table 22.6 Obstetric crisis team activation locations, June 2010 through June
2013 Table 22.7 Patient and family satisfaction tool for obstetric emergency
response Location Number of events (Per Year) Labor and delivery >100 Triage
unit >40 Antepartum unit >20 Emergency department >20 Postpartum unit >20 …Swedish emergency department triage and interventions for …
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3285084/‎Similar8 Dec 2011 … Methods. In 2009 and 2010 the Swedish Council on Health Technology
Assessment sent out a questionnaire to the ED managers in all (74) Swedish
hospital emergency departments. The questionnaire comprised questions about
triage and interventions to improve patient flows.
Knowledge of triage in the senior medical students in Shiraz …
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4927257/‎SimilarThis questionnaire was designed in 3 sections including personal data, 15
questions on knowledge of triage and 10 case scenarios for triage decision
making and … (2011) in their study concluded medical students’ low level of
knowledge about hospital triage can be due to lack of exclusive triage education
course and not …
[PDF] Managing patient expectations at emergency department triage
pxjournal.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=journal‎SimilarLikert-scale patient satisfaction questions (satisfied with wait time in triage,
informed about delays, and overall rating of …. site questionnaire. The data from
the in-house ED patient satisfaction questionnaire were translated from paper
copies to electronic format (Access database) using ….. hospital emergency
departments.
[PDF] emergency triage toolkit – Info-Trauma
www.info-trauma.org/flash/media-e/triageToolkit.pdf‎Cached
SimilarThis toolkit has been created by the Douglas Hospital and McGill University to
help in the triage of victims of traumatic … providing basic information about the
situation, can all help the individual feel that they have not been abandoned by …
Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire (PDEQ). They index some

Pre-hospital triage performance after standardized trauma courses …
https://link.springer.com/article/10.1186/s13049-017-0395-8
19 May 2017 … A questionnaire was used to deal with three components of triage of victims in a
Mass Casualty Incident: decision-making; prioritization of 15 hypothetical
casualties involved in a bus crash; and prioritization for evacuation. Swedish
Advanced Trauma Life Support and Pre-Hospital Trauma Life Support …
[PDF] triage i – Wiley Online Library
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aos.12342/pdf
ophthalmic hospital. As several patients needed guidance completing the
questionnaire, the ISET was subsequently refined. The second step was to test
the validity of the … Key words: emergency department – ophthalmology – self-
assessment – self-triage – triage …. Patients were informed about the aim and
nature of the …
[PDF] From pen-and-paper questionnaire to a computer-assisted …
https://jannetvb.home.xs4all.nl/…/2015%20From%20pen-and-paper%20to%20computer%20ISET.pdf‎Cached17 Sep 2015 … Hospital emergency service. Computer-assisted decision making. Patient
participation. Computer software application. Decision tree. a b s t r a c t.
Background/Aims: The ISET (Instrument for SElf-Triage) is a validated pen-and-
paper instrument for patient self-triage in ophthalmic emergency departments.
Hospital Triage System for Adult Patients Using an Influenza-Like …
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone…‎Cached
Similar14 May 2010 … To help clinicians triage adults with acute respiratory illness, a scoring system for
influenza-like illness (ILI) was implemented at Hospital Civil de … In the
emergency room (ER), a questionnaire was used to record patients’
demographics, signs and symptoms, history of health care utilization, chronic …
[PDF] Hospital emergency response checklist – WHO/Europe – World …
www.euro.who.int/__…/Hospital-emergency-response-checklist-Eng.pdf‎SimilarRegional Office for Europe has developed the Hospital emergency response
checklist to assist hospital administrators ….. a single function or a number of
interrelated functions in a uniform manner and provides information about the
dura- tion of the …. ity of the emergency department, triage/waiting areas and the
command.
Validity of the CAGE questionnaire for screening alcohol-dependent …
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516…‎Cached
Similar31 May 2004 … BRIEF REPORT. Validity of the CAGE questionnaire for screening alcohol-
dependent inpatients on hospital wards. Validade do questionário CAGE para
rastrear pacientes com dependência ao álcool internados em enfermarias
clínicas. Maria Alicia CastellsI; Letícia Maria FurlanettoII. IGraduate medical …
The development of an assault patient questionnaire to allow …
emj.bmj.com/content/17/3/196‎SimilarA prospective sample of 46 consecutive assault patients who attended Cardiff
Royal Infirmary A&E department were interviewed by either reception staff or
triage nurses. The questionnaire was revised appropriately. Results—The
collection of information in A&E departments about the circumstances of violence
was …
Health Care Workers and Standard Precautions: Perceptions and …
https://www.hindawi.com/journals/isrn/2014/685072/‎Cached
Similar14 Sep 2014 … A cross-sectional questionnaire based study was carried out after obtaining
ethical clearance from the institutional ethics committee (IEC). Study participants
were the HCWs in the emergency and trauma triage centre of the hospital that
has an active infection control committee and is compliant with …
[PDF] Perceptions and Knowledge on Triage of Nurses … – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…Triage…Hospitals…/Perceptions-and-Knowledge-on-Triage-of-Nurses-Working-in-Emergency-Departme…‎Cachedshould be a concern for hospital management boards and policy makers
because the lack of knowledge may … triage knowledge level, waiting time limits,
triage colors and nurses‟ perception about triage. The questionnaire was pre-
tested with three ED nurses at TTH, which resulted in the revision of the
questionnaire for …
LO09: Assessing the ability of emergency department patients to self …
https://www.cambridge.org/…selftriage…questionnaire…/986FC8951EBC5E2A75B182A68C61157A
15 May 2017 … In fact, 73 patients (17.3%) were admitted to hospital. Conclusion: Using an
electronic questionnaire, ambulatory patients frequently overestimated the acuity
of their presenting complaint. Patients were also not unable to accurately predict
their disposition. Further study of different approaches to self-triage …
[DOC] Cancer questionnaire – Oxford University Hospitals
www.ouh.nhs.uk/services/referrals/…/cancer-questionnaire.doc‎Cached
SimilarOur team of genetic counsellors and consultants will assess your questionnaire
to see if your risk of cancer is increased. If your risk is no different to the general
population we will write to you to reassure you that extra screening is not likely to
be beneficial for you. We may need more details about the cancers in your family

Efficacy of a triage system to reduce length of hospital stay | The …
bjp.rcpsych.org/content/204/6/480‎SimilarThe average bed occupancy is about 85% but is frequently 100% or more (H.
Wickham, South London and Maudsley NHS Foundation Trust, personal … In this
paper we report an evaluation of admissions over a 12-month period to a hospital
system that includes a triage ward, and hypothesise that compared with a routine

[PDF] PDU
https://www.rcpsych.ac.uk/…/PDU%20Patient%20Experience%20-%20poster%202.pdf‎Cachedprovide feedback about the service they received during their stay at the PDU;. ⇒
. Acute hospital staff were also asked to provide feedback about … RMN, Street
Triage. ‘Without the PDU, patients will end up in A&E departments which are
incredibly busy places and for patients who are unwell from a mental health point
of …
[PDF] Pre-Review Questionnaire – Ohio Department of Public Safety
www.publicsafety.ohio.gov/…/EMS_Trauma_final%20PRQ_attachments.pdf‎Similar22 Mar 2013 … American College of Surgeons. Consultative Visit. This document is written by the
Trauma Service staff from Cincinnati Children’s Hospital with submission date of.
March 2013. A Priority 2 Research Grant from the Ohio Department of Public
Safety funded this project. Pre-Review. Questionnaire. May 5 – 8 …
Churchfields Medical Practice – Depression Questionnaire
www.churchfieldsmedicalpractice.co.uk/info.aspx?p=5‎CachedDepression Questionnaire. PHQ9 Questionnaire This easy to use patient
questionnaire has been validated for use in Primary Care. It is used by your
doctor to monitor the severity of depression and response to treatment. Please
only complete this form after you have spoken to a doctor. PHQ9 Icon PHQ-9
Depression …
Bioterrorism Questionnaire: Bioterrorism Emergency Planning and …
https://archive.ahrq.gov/research/bioterrtxt.htm‎Cached
SimilarThe information and data obtained from this questionnaire will be used to help
assess the preparedness and capacity of your hospital to respond to and treat
victims of a biological … d) How are hospital personnel and medical staff within
the hospital notified about the plan’s initiation? …. h) Triage of mass casualties?
__Yes …
Surgical Schedulers Toolkit – Pre-Anesthesia Testing – PAT | Raleigh …
https://www.wakemed.org/for-providers-pre-anesthesia-testing‎CachedSurgical Schedulers, find information about pre-anesthesia testing, anesthesia
diagnostic testing guidelines and worksheets. … All patients being scheduled for
surgery should be screened in your office using the PAT triage questionnaire and
scheduled for a PAT Clinic visit if medically … Cary Hospital: 919-350-2285
About your stay | Cappagh National Orthopaedic Hospital
www.cappagh.ie/about-your-stay‎Cached
Similar2. A Consent Form allowing us to request medical information from other
hospitals you may have attended in the past. This must also be returned to PAC.
3. A leaflet on Telephone Triage, a facility which allows patients to be assessed
at home. 4. On receipt of the completed Medical Questionnaire, a nurse will
telephone you …
Triage in Norwegian emergency departments | Tidsskrift for Den …
tidsskriftet.no/en/2013/02/triage-norwegian-emergency-departments‎Cached5 Feb 2013 … In the spring of 2010, a cross-sectional survey was undertaken among EDs with
the aid of a questionnaire and telephone interviews. ….. the best effect on triage
decision-making (24), and triage training should comprise factual knowledge, for
example about the triage scale being used and assessment skills …
[PDF] an investigation into the implementation of an emergency unit triage …
uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/2194/dissertation.pdf?…1‎Cached
SimilarEMERGENCY UNIT TRIAGE SYSTEM IN A SELECTED PRIVATE HOSPITAL is
my own work and that all the … After implementation of the Cape Triage Score, a
questionnaire was distributed amongst staff utilising the …… stated in the past,
what is currently known about the topic and how the principles of the past have
been …
Validity of the CAGE questionnaire in screening for alcohol …
www.jsad.com/doi/abs/10.15288/jsa.1995.56.277‎Cached
SimilarObjective: This study assessed the value of the CAGE questionnaire in detecting
alcohol dependence in the walk-in (triage) clinic of an acute care Veterans Affairs
hospital. Method: Male veterans (N = 1,667) attending the walk-in clinic were
asked several questions relating to whether they were current drinkers, were …
[PDF] PATIENTS PRACTICE PARTNERSHIP Friday 17 January 2014 …
www.jth.org.uk/website/…/Minutes_Friday_17th_Janaury_2014.pdf‎Cached17 Jan 2014 … with the triage system doctors ringing patients can also take longer – patients
being seen in a routine … by including a question about waiting times in the
practice questionnaire. The dispensers …. e) Braintree Community Hospital –
David Gregory raised concerns about Serco the hospital business provider …
[DOC] Patient satisfaction after the introduction of Doctor First telephone …
productiveprimarycare.co.uk/…/pt-satisfaction_doctor_first_report_2014.docx‎CachedKeywords searched for included: patient satisfaction, questionnaire, survey,
appointment, GP, general practice, primary care, phone, telephone, triage and
doctor first. The search limits ‘Humans’ and ‘English Language’ were applied in
order to retrieve relevant results. Furthermore, Boolean operators were utilised to

ePAQ electronic personal health questionnaires
https://epaq.co.uk/‎CachedWeb browser based, mobile friendly, electronic health questionnaires to improve
clinical outcomes and patient experience throughout healthcare.
Pre-operative assessment | The New QEII – New QEII Hospital
https://www.newqeii.info/services/pre-operative-assessment‎CachedThe service provides initial health screening in the triage clinic directly after the
decision to operate in the outpatients department is made. … This preparation
and planning, carried out prior to your treatment, ensures that you are fully
informed about the procedure and the post-operative recovery and that you are in
the best …
Medical Research Survey: Questions & Templates | SurveyMonkey
https://www.surveymonkey.com/mp/medical-research-surveys/‎Cached
SimilarAre you a nonprofit or NGO working in a disaster-stricken area? Quickly triage the
healthcare needs of disaster survivors with an online questionnaire. Track
medical history, vaccinations, immunizations, and more. Make field hospital relief
efforts more effective by allocating medical resources to the patients most in-need
.
Validation of a Two-Item Quantitative Questionnaire for the …
journals.lww.com/…/Validation_of_a_Two_Item_Quantitative.17.aspx
Validation of a Two-Item Quantitative Questionnaire for the Triage of Women With
Urinary Incontinence. Bent, Alfred E. MD ; Gousse, Angelo E. MD ; Hendrix,
Susan L. DO ; Klutke, Carl G. MD ; Monga, Ash K. ; Yuen, Chui Kin MD ;
Meadows, Eric S. PhD ; Yalcin, Ilker PhD ; Muram, David MD. Obstetrics &
Gynecology: …
[PDF] BEH Triage Service Leaflet – Barnet Enfield and Haringey Mental …
www.beh-mht.nhs.uk/…/00008557_s%20BEH%20Triage%20service%20leaflet.pdf‎Cached
Similar11 Aug 2014 … The Triage service is an assessment service for people with mental health
problems. The aim is to provide service users with a timely initial assessment of
their needs and refer them on to services which will then be able to meet those
needs. This could include referral within the Trust for interventions such …
63: Using the questionnaire for urinary incontinence diagnosis as …
https://www.ajog.org/article/S0002-9378(16)46400-8/fulltext
The Questionnaire for Urinary Incontinence Diagnosis (QUID) is a validated and
reliable 6-item urinary incontinence (UI) symptom questionnaire used to
distinguish … This suggests that the QUID can be an excellent screening tool for
CHWs in rural communities for triage, just as the 8 clinician questions are used to
triage …
Maternal Child | TIMMINS AND DISTRICT HOSPITAL
https://www.tadh.com/programs-and-services/maternal-child‎Cached
SimilarOutpatient services include triage 24 hours per day, scheduled procedures and
an Obstetrical Pre-admission Clinic. Physicians and nurses have … After the 28th
week of pregnancy, during a prenatal appointment, women are provided with an
envelope containing a questionnaire to be completed. We want to learn about …
A Novel Triage Approach to Identifying Health Concerns | Articles …
pediatrics.aappublications.org/content/137/3/e20150814‎SimilarThe traditional health assessments were conducted with parents present. Triage
preassessments were conducted in the absence of parents, but they were asked
to provide consent for the triage screening. Before the screening or the routine
health assessment took place, parents filled out a general questionnaire about
the …
[PDF] Validation of a Framework for Measuring Hospital Disaster … – MDPI
www.mdpi.com/1660-4601/11/6/6335/pdf‎Cached
Similar18 Jun 2014 … Keywords: disaster; evaluation framework; factor analysis; hospital resilience;
preparedness. 1. …. The first section of the questionnaire includes demographic
information, while sections 2–9 represent … in Table 1, the 4-factor solution
accounts for about 86.9% of the cumulative variance, and all the.
Emergency Services | Harrison Memorial Hospital
https://www.harrisonmemhosp.com/services-we…/emergency-services‎Cached
SimilarThe first nurse that you will speak with is called the triage nurse. The triage nurse
records why you are here, medications you take and important information about
your past medical history. This nurse will … If you have any concerns about your
care, please feel free to fill out a questionnaire located at the front desk. You may

[PDF] Patient experience of the triage encounter in a Swedish emergency …
ipasvimodenaseitu.it/…/first_author_2010_International-Emergency-Nursing_1.pdf‎Cached
Similara Department of Emergency Medicine, Karolinska University Hospital Solna, 171
76 Stockholm, Sweden b Department of … Methods: A questionnaire focusing on
the patient–triage nurse relationship in terms of satis- faction with the … arrival to
the emergency department, they were often given limited information about the.
[PDF] Paediatric Audiology Service Satisfaction Questionnaire
www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/opendoc/290758‎Cached
Similarlocation, in Penguin Outpatients at Children’s Hospital for Wales, Heath Park
Cardiff. The Department provides support to ENT and Audio vestibular Medicine
Clinics, providing a further. 3000 hearing tests per year. It offers an Audiology
Triage service, enabling GPs/Community referrals to request a hearing test
without …
Pain scale – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pain_scale‎Cached
SimilarA pain scale measures a patient’s pain intensity or other features. Pain scales are
based on trust, cartoons (behavioral), or imaginary data. Self-report is considered
primary and should be obtained if possible. Pain measurements help determine
the severity, type, and duration of the pain, and are used to make an accurate …
[PDF] Patient screening questionnaire – SA Health
www.sahealth.sa.gov.au/…/lumbar+disorders+-+patient+screening+questionnaire‎CachedRoyal Adelaide Hospital – Pain Management Unit. Part 1: Screening … Office use
only. Triage date: Category: Medical assessment: Anaesthetist / Any.
Multidisciplinary assessment: Anaesthetist / Any Physiotherapy / Psychology /.
Psychiatry / Any … Patient screening questionnaire – Pain Management Unit. B.
Classification.
[PDF] Development and psychometric properties of the Early … – Midwifery
www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(12)00098-8/pdf‎Similarpsychometric properties of a questionnaire to measure women’s experiences
with their early labour … standard of care) with home-based triage (Janssen et al.,
2006a,. 2006b). During the study ….. When you were in early labour at home, did
the nurse respect your wishes about going to the hospital?*. 4.7370.68. 1–5. 21.
[PDF] survey of the patient experience in the accident and emeregency …
https://www.patientclientcouncil.hscni.net/…/Patient_experiences_at_Antrim_Area_Hospital.pdf‎Cached
Similarwww.patientclientcouncil.hscni.net. Survey of the patient experience in the.
Emergency Department of. Antrim Area Hospital. February 2011. Your voice in
health and social care …. responded to the Main questionnaire a number of them,
once triaged, … People were asked about who had referred them to the
Emergency.
[PDF] Readiness of hospital nurses for disaster responses in Taiwan: A …
www.nurseeducationtoday.com/article/S0260-6917(16)00097-6/pdf
Objectives: This paper analyses the perceived readiness of hospital nurses for a
disaster response and the factors influencing their report for work … self-
administered questionnaire found to have satisfactory reliability and validity. ….
found to be influenced by their perceived competencies, concerns about
personal safety …
[PDF] UPAC Frequently Asked Questions – University of Miami Hospital
www.umiamihospital.com/…/UPAC_Frequently_Asked_Questions_REVISED_2015-11-05.pdf‎Cached5 Nov 2015 … Note: This document is intended to answer most questions about UPAC. If after
reading this … The Medical Questionnaire (“triage tool”) is no longer needed. •
Surgical coordinators will … UPAC RNs will triage the appointment based on the
medical record (no calls to patient) and determine provider level …
Colwall Surgery – Information for new patients wishing to join the …
www.colwallsurgery.co.uk/new-patients.aspx?t=4‎CachedIF YES, Please take our quick survey about GP Telephone Triage for Sameday/
Urgent Appointments. GP Triage Survey. Registration. Non-English Speakers.
Pre-registration. Practice Boundary …
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) | Montreal Children’s …
www.thechildren.com/…/department-of-attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd‎Cached
SimilarThe ADHD Program brings together the Division of General Pediatrics, the Child
Development Program, Neurology, Psychiatry and Psychology for the
assessment of ADHD patients. The program aims to provide a central intake for
ADHD patients and direct them toward the most appropriate care while
combining expertise …
[PDF] Relationships between Triage Knowledge … – E-journal UNDIP
ejournal.undip.ac.id/index.php/medianers/article/view/4466/4072‎Cached
SimilarAbout 20-25 emergency nurses provide services to 50-70 patients per shift. The
ratio of emergency nurses in triage room to patients each shift is 1: 25-35
approximately. According to the study by Wardhani (2001), it showed that the
mortality rate in the ED of East Java province was 26.4%. Since every hospital in
Indonesia …
[PDF] Improving patient satisfaction by adding a physician in triage
sciedu.ca/journal/index.php/jha/article/download/2943/1948‎Cached4 Sep 2013 … in triage. Jason Imperato1, Darren S. Morris2, Leon D. Sanchez2, Gary Setnik1. 1
. Department of Emergency Medicine, Mount Auburn Hospital, Cambridge, USA.
2. Department of … Once in a room a physician evaluated the patient where
decisions about diagnostic studies and treatment were made.
Downe Health Centre – Alcohol Questionnaire
www.mcgoldrickandoconnorsurgery.co.uk/info.aspx?p=2‎CachedAlcohol Questionnaire. Please answer the questions in the short questionnaire to
enable us to assess your alcohol consumption rate and offer advice if necessary.
Alcohol Consumption Questionnaire …
[PDF] 1 Pre-Review Questionnaire (PRQ) for Michigan … – State of Michigan
https://www.michigan.gov/…/Level_III_PRQ_Final.10.24.14_472343_7.pdf‎Cached
Similar18 Apr 2016 … Pre-Review Questionnaire (PRQ) for Michigan Level III Trauma Facility. This pre-
review … trauma care capabilities and performance of the hospital and medical
staff before beginning the review. Please ….. Provide information about the
emergency department liaison to the trauma program on. Appendix #6.
ACS Trauma Assessment Documents- Texas Department of State …
https://www.dshs.texas.gov/emstraumasystems/acsassessment.shtm‎Cached
Similar8 Jul 2014 … ACS has asked the Office of EMS/Trauma Systems Coordination (OEMS/TS) to
gather supporting documentation in the form of a Prereview Questionnaire (PRQ)
to educate ACS surveyors about the Texas Trauma System. …. Attachment 1.3
TSA-Q, Pre-hospital Patient Triage and Facility Bypass Guidelines.
BIOSTATS cases Flashcards | Quizlet
https://quizlet.com/105909604/biostats-cases-flash-cards/‎Cached
SimilarQuasi-experimental design – Patients were subjected to intervention (New Triage
System) and compared with nearby hospital but were not randomized. A study
was … Among other questions, the questionnaire asked about the grade of the
nurse and whether she was satisfied with her career prospects. Cross Sectional …
Canterbury District Health Board – Arriving at hospital
www.cdhb.health.nz/Patients-Visitors/…/Arriving-at-Hospital.aspx‎Cached
SimilarYou will have been given an appointment time at the Arranged Admitting Office,
along with a questionnaire for your anaesthetic if you are having surgery, and an
… You can find specific information about children staying at hospital on our Child
Health pages Preparing for a stay in hospital and What to expect when you …
Pain Clinic | UHSM
https://www.uhsm.nhs.uk/services/pain-clinic/‎Cached
SimilarThe South Manchester Pain Management Service is based at UHSM’s
Wythenshawe Hospital. … Understand your specific pain condition and more
about chronic pain. … The questionnaire is then scored and a multidisciplinary
team triage the referrals, meaning they are allocated to an appropriate clinic and
Consultant.
Screening Questions at Triage // ACEP
https://www.acep.org/Clinical…/Screening-Questions-at-Triage/‎Cached
SimilarDelays can occur when regulatory questions are routinely asked of patients
during initial triage. Although screening for depression, substance abuse and
domestic violence can provide important information about the care some
patients may require, the routine inclusion of general screening questions in the
initial triage …
[PDF] The use of triage in Danish emergency departments
www.danmedj.dk/portal/pls/…/!PORTAL.wwpob_page.show?_…‎Cached
Similar19 May 2011 … The questionnaire contained questions on triage and the use of teams in … 4)
Anaesthetic. Department,. Juliane Marie Centret,. Rigshospitalet, and. 5) Medical
Emergency. Department 273,. Esbjerg Hospital. Dan Med Bul. 2011;58(10):
A4301 … (25% of the EDs). About half of the EDs rely on non- validated …
[PDF] POTENTIAL LIVING DONOR KIDNEY QUESTIONNAIRE
https://www.nm.org/-/…/northwestern-medicine-living-donor-kidney-health-questionnaire.pdf?…‎Cached
Similar5 Nov 2015 … Potential Kidney Donor Questionnaire. DONOR LAST …. I hereby authorize
Northwestern Memorial Hospital (including any affiliates, subsidiaries, and any
entities in which. Northwestern … e-mail address and E-Mail content, such as
triage nurses, consulting physicians and other health care providers that.
[PDF] Patients or Paperwork? – American Hospital Association
www.aha.org/content/00-10/FinalPaperworkReport.pdf‎Cached
Similarquestionnaire every time a Medicare patient comes to the hospital— whether for
inpatient or … The PwC survey obtained information from hospitals about the
patient care and paperwork time directly ….. After Ida’s intake evaluation by the
Triage Nurse, she was placed on a stretcher and taken to the treatment area of
the ED …
Predicting the likelihood of emergency admission to hospital of older …
https://academic.oup.com/fampra/article/24/2/158/468512‎Similar8 Jan 2007 … The primary outcome measurement was an emergency admission to hospital
within 12 months of completing the questionnaire. … EARLI can be used as a
simple triage-screening tool to help identify the most vulnerable older people,
either to target interventions and support to reduce demand on hospital …
[PDF] Analyzing the Emergency Triage Logbook Components of Road …
www.annalsofglobalhealth.org/article/S2214-9996(17)30218-7/pdf
questionnaire-based interviews at Soba University Hospital and. Fath Alrahman
children referral unit in Khartoum, … Interpretation: The level of knowledge about
epilepsy among mothers of epileptic children needs to be … Analyzing the
Emergency Triage Logbook Components of. Road Traffic Accident Victims at
AaBET …
SMI A-Z Index – ACOG
https://www.acog.org/About-ACOG/ACOG…II/SMI-A-Z-Index‎CachedACOG Committee Opinion #667: Hospital-Based Triage of Obstetric Patients (
July 2016) – ACOG Committee Opinion #680: The Use and Development of … Pre
-visit Questionnaire The SMI at your Grand Rounds – Overview – Request a …
About Merck for Mothers – SMI Collaborations in New York State. Public
Relations & …
Carolina Veterinary Specialists | 24 Hour Emergency & Specialty …
www.carolinavet.com/‎Cached
Similar20 Nov 2017 … Carolina Veterinary Specialists is an emergency veterinary hospital with
locations in Charlotte, Greensboro, Huntersville, Matthews and Winston-Salem,
NC.
Redbank Group Practice – Telephone Triage
www.redbankgp.nhs.uk/info.aspx?p=2‎Cached
SimilarRedbank Group Practice – Telephone Triage. … GP will arrange for an
appointment with the patient when they will have the results of any investigations
rather than the patient having to attend the surgery; then the hospital and then a
further GP appointment saving time and hopefully improving the patient treatment
pathway.
Assessment of hospital-based adult triage at emergency receiving …
https://www.ajol.info/index.php/ahs/article/view/158731‎CachedIt was a written self-administered questionnaire. Results: Thirty-three participants
from 6 hospitals consented and participated in the study. Only one hospital (16.7
%) of the 6 hospitals surveyed had a formal hospital-based adult triage protocol
in place. Only 2 (33.3%) hospitals had an allocated emergency department, the …
Why do patients self-present to Middlemore Hospital Emergency …
https://www.nzma.org.nz/journal/read-the-journal/all…/6131‎Cached
Similar23 May 2014 … Demographic data was collected by an interviewer using a questionnaire that
included questions about why patients had come to the ED. … The aim of our
study is to establish a demographic profile of self-presenting Australasian Triage
Scale Category 3–5 (ATS 3–5) patients and explore the reasons why …
About Pain Clinic | Waikato District Health Board
https://www.waikatodhb.health.nz/…of…hospital/…/about-pain-clinic/‎Cached
Similar19 Jul 2017 … Ensure you have filled in the pain questionnaire [PDF, 227 KB] and it has been
returned to the pain clinic to aid in timely triage. Look at some of … You will need
to come into the Waiora Waikato Centre and then follow the signs to the Meade
Clinical Centre along the Level 1 hospital corridor. The walk will …
Appropriateness of Urgent Referrals by Nurses at a Hospital-Based …
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/349003‎SimilarThe After-Hours Call Center of the Children’s Hospital in Denver is staffed by
trained pediatric nurses who use the Pediatric Triage and Advice System to
answer … The questionnaire gathered information about demographics, parental
satisfaction, and compliance and consisted of 41 closed-ended questions and 2 …
[PDF] The effect of triage training on the performance of triage nurses and …
www.ijmrhs.com/…/the-effect-of-triage-training-on-the-performance-of-triage-nurses-and-emergency-medical-staff-of-iranshahr.pdf‎CachedMirhaghi and Roudbari conducted a study titled “emergency nurses’ awareness
of hospital triage”. A total … intervention was initialized when both emergency
medical staff and triage nurses filled the triage questionnaire for ….. [20] Mirhaghi
A, Roudbari M. A Survey on Knowledge Level of the Nurses about Hospital
Triage.
Telephone triage for management of same-day consultation …
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140…8/fulltext
3 Aug 2014 … At the end of the first (index) consultation after the consultation request, clinicians
asked patients, or parents or guardians, for verbal consent to undertake a review
of the patient’s clinical record about 12 weeks later and recorded responses on a
case report form. The questionnaire also provided patients …
[PDF] Australian Triage Process Review – Agency for Clinical Innovation
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__…/australian-triage-process-review.pdf‎SimilarHealth Policy Priorities Principal Committee. Australian Triage Process Review ii.
Contents. Glossary. 2. Executive summary. 3. Aims of the Australian Triage
Process Review project. 4. Approach to ATPR project. 5. Findings of the
operational review. 5. Recommendations. 7. 1. Introduction to the final report. 11.
1.1. About …
Triage | definition of triage by Medical dictionary
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/triage‎Cached
Similartriage. (trē-äzh′, trē′äzh′). n. A process for sorting injured people into groups
based on their need for or likely benefit from immediate medical treatment. Triage
is used in hospital emergency rooms, on battlefields, and at disaster sites when
limited medical resources must be allocated. tr.v. tri·aged, tri·aging, tri·ages.
Measuring Fatigue in Triage: A Pilot Study – Full Text View …
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02519205‎Cached10 Aug 2015 … ED triage nurses from Duke University Hospital (DUH) and Duke Regional
Hospitals (DRH). Other: Survey … During the ED triage data collection phase,
administrative assistants will be on-site to give triage nurses the fatigue
questionnaire. It will be … For general information, Learn About Clinical Studies.
QCH – Magnetic Resonance Imaging – Queensway Carleton Hospital
https://www.qch.on.ca/mri‎Cached
SimilarAbout the Procedure. The Technologist will go over the MRI screening form with
you, explain the procedure and answer any questions that you might have. … All
MR Breast Imaging requests require the completion of an MR Breast Imaging
questionnaire in addition to the Request for MRI Examination, any previous
outside …
[PDF] st elizabeth catholic general hospital, shisong, kumbo … – aagbi
https://www.aagbi.org/…/Maria%20Teresa%20Leiva%20travel%20grant%20report_0.pdf‎Cached20 Feb 2009 … of the ground work about mortality in critically ill patients in Shisong Hospital, (iii)
inform of the recommendations and conclusions resulting from this work … 3.1.
1Nursing staff questionnaire . …. but also regarding the insufficient training and
lack of triage skills by the current staff. Anaesthetists are the health …
The Process | Cord Blood Donation, Cord Blood Research, Cord …
www.thebradykohnfoundation.org/en/Donate-Cord…/The-Process‎CachedAfter it is determined that you are qualified to donate (based on your
questionnaire), you will be sent your cord blood donation delivery paperwork. Put
it with your insurance card in your purse so that you remember to bring it with you
to the hospital. You DO NOT have to fill out this paperwork before you get to the
hospital, …
[PDF] Detecting and treating suicide ideation in all … – Joint Commission
https://www.jointcommission.org/…/SEA_56_Suicide.pdf‎Cached
Similar24 Feb 2016 … staff about suicide risk, keeping health care environments safe for individuals at
risk for suicide, and documenting their … patients, the hospital has found 1.8
percent of patients there to be at high suicide risk and up to 4.5 percent to be …. A
waiting room questionnaire including a question specifically asking …
[PDF] Triage in Health Department of Western Australia … – Research Online
ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2183&context=theses‎Similartriage nurses (TNs}. One questionnair”l surveyed 93 nurses in seven
departments with TNs, a similar second questionnaire surveyed 89 nurses in …..
system. 1. In the accident and emergency department of a hospital, triage is the
prioritisation … a similar size to their own to find out more about the triage
systems which were …
[PDF] guidelines for the management of alcohol issues in the acute
https://www.alcohollearningcentre.org.uk/_…/17__Doncaster_Guidelines_For_The_Management_Of_Patients_with_Alcohol_Misuse_In_The_Ac…‎Cached
SimilarAll patients should be asked about how many units of alcohol they normally
consume on a typical or … [AUDIT] – [Appendix 3]. This questionnaire is proving
to be a very useful in many community and hospital setting. It … Triage
Assessment. Triage assessment should identify the seriousness of alcohol-
related problems, the.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات