× بستن تبلیغات
دسامبر
2
2017

مبانی آنتن

مبانی آنتن
دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3790 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 98

از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

مبانی آنتن

پیشگفتار:

از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند. امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته باشیم .

این پروژه از 5 فصل تشكیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایكروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند كه در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبكه های كامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ی پروتكلی 802.11 – به عنوان مهمترین شبكه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتكلی 802.16 – مهمترین شبكه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و كاربرد و مزیت آنها در شبكه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری كلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل   می شود . امید كه مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                              صفحه

پیشگفتار                                                                                                                    1

فصل اول                                                                                                                    3

طرح تحقیق                                                                                                                 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        4

اهمیت انجام تحقیق                                                                                   6

اهداف كلی تحقیق                                                                                    6

هدف های ویژه  تحقیق                                                                               6

روش انجام تحقیق                                                                                     7

فصل دوم                                                                                             8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                                  8

2_1: تاریخچه                                                                                         9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                                                    11

الف) آنتن هرتز                                                                                        11

ب) آنتن ماركنی                                                                                       11

پ) آنتن شلاقی                                                                                                 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیك)                                                                             12

ث) آنتن V معكوس                                                                                  12

ج) آنتن ماکروویو                                                                                      13

چ) آنتن آستینی                                                                                                16

ح) آنتن حلزونی                                                                                       16

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                                               17

2-3 : پارامترهای آنتن                                                                                18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                            18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                         18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                             19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                                22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                          22

جهت دهندگی آنتن ها                                                                               23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                 23

شعاع های فرعی آنتن ها                                                                             24

مقاومت پرتو افكنی  آنتن                                                                                      25

امپدانس ورودی آنتن                                                                                 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                  26

طول موثر آنتن                                                                                        27

پهنای نوار فركانس آنتن ها                                                                           27

پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                   28

پلاریزاسیون خطی                                                                                     29

پلاریزاسیون دایره ای                                                                                           30                                                                                                           

پلاریزاسیون بیضوی                                                                                   30

ساختمان مكانیكی آنتن ها                                                                           31

اندازه آنتن                                                                                             31

نصب آنتن ها                                                                                           31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                       32

رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                               33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                  34

فصل سوم                                                                                                                  35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                       35

2-1:سخت افزار شبکه                                                                                36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                            37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                                37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                               37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                             37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                                              39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                                              39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)                                                   41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                                  42

2-2: نرم افزار شبکه                                                                                  42

2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer)                                                          46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                                  46

2-2-3:لایة شبکه                                                                                     47

2-2-4:لایة انتقال(Transport layer)                                                          47

2-2-5:لایة کاربرد (Application layer)                                                      47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)                                                         48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                       49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11                                                                             49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده                                                              51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16                                                                              52

فصل چهارم                                                                                                               55

آنتن های هوشمند                                                                                                      55

 بخش اول                                                                                                                    56

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                        56

تداخل هم کانال                                                                                       57

اثرات محوشدگی                                                                                                57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                         60

4- الف – 2: مدلهای کانال                                                                            62

4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model                                                              62

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers                                                                              63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                           64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)             65

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model                                                                              65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)                              66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                       67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)                                     68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف                                            68

انواع آنتن های هوشمند                                                                              70

4-الف-4:ردیابی وتكنیك های بیم آرایه سوئیچ شده                                              74

4-الف –5: راهبردهای شكل دهی بیم ثابت                                                        75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شكل دهی بیم                                                         76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شكل دهی سیگنال                                                77

4- الف-6-2: تركیب های آرایه ای تنظیمی                                                        80

 4-الف –6-3: تركیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                      81

مثال 1-4                                                                                              85

4-الف-7: نكات نتیجه گیری شده                                                                             88

بخش دوم                                                                                                                     89

آنتن های آرایه فازی                                                                                                    89

4-ب-1:تاریخچه                                                                                       89

4-ب-2: انواع آرایه ها                                                                                 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array)                                                  90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array)                                                  90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی                                                                      92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                             92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                                 93

فصل پنجم                                                                                                                  95

نتیجه و ﭘیشنهاد                                                                                                            96

منابع                                                                                                    97

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : پژوهش مبانی آنتن , دانلود و خرید پژوهش مبانی آنتن , خرید پژوهش مبانی آنتن , دانلود پژوهش مبانی آنتن , خرید و دانلود پژوهش مبانی آنتن , دانلود و خرید پژوهش رشته کامپیوتر , پژوهش رشته کامپیوتر , مبانی آنتن چیست؟

لینک منبع

The post مبانی آنتن appeared first on سایت مقاله.

لینک منبع و پست :

مبانی آنتن


https://sitemaghale.000webhostapp.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86/

Images for مبانی آنتن

آنتن ها (مبانی ، انواع آنتن ها ، محاسبات ، نمودارها و … ) | متلب تولز
matlabtools.com/آنتن-ها-مبانی-،-انواع-آنتن-ها-،-شبکه-های‎Cached14 ا کتبر 2016 … پروژه ۸۲۴: فایل وورد کامل. در تحقیق حاضر به بررسی کلی مبانی آنتن ها ، انواع آنتن
ها ، محاسبه پارامترها و خیلی از موارد دیگر پرداخته شده است. رئوس مطالب در ادامه بیان
گردیده است. تاریخچه: از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها
داشته است. که در مراحل ابتدایی مخابرات توسط امواج صوتی از طریق …
شرکت برازه » مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن
barazeh.ir/مباني-آنتن-انواع-و-پارامترهاي-آن/‎Cached
Similar19 سپتامبر 2015 … عنوان : مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن. تعداد صفحه : ۱۰۴. حجم فایل : ۴٫۹ MB. فرمت
فایل : Word. فهرست : گوشه ای از مقدمه : فصل اول. طرح تحقیق 3. تاریخچه مختصری در
باره ی موضوع تحقیق 4. اهمیت انجام تحقیق 6. اهداف کلی تحقیق 6. هدف های ویژه
تحقیق 6. روش انجام تحقیق 7. فصل دوم 8. مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن …
دانلود رایگان مقاله کامل در مورد آنتن | جزوه ها دات کام
www.jozveha.com/دانلود-رایگان-مقاله-کامل-در-مورد-آنتن/‎Cached
Similar27 مارس 2015 … دانلود مقاله. در صورت نیاز رمز فایل www.jozveha.com می باشد. فهرست مطالب. عنوان.
پیشگفتار. فصل اول. طرح تحقیق. تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق. اهمیت
انجام تحقیق. اهداف کلی تحقیق. هدف های ویژه تحقیق. روش انجام تحقیق. فصل دوم.
مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن. ۲_۱: تاریخچه. ۲_۲: انواع آنتن ها از …
بررسی انواع آنتن بخش اول
www.a00b.com/Nw/Antenna1.htm‎Cached
Similar20 ا کتبر 2015 … براي اولين بار در مخابرات راديويي در ماوراي اقيانوس اطلس در سال 1901، آنتن
فرستنده شامل يك فرستنده جرقه اي بود كه بين زمين و يك سيستم شامل 50 عدد سيم
قائم متصل مي شود.فيزيكدان انگليسي «الكساندر پوپوف » ( 1959-1905) نيز اهميت
كشف امواج راديويي را درسال1897برای ارسال يك سيگنال از كشتي به ساحل …
اصول مهندسی مایکروویو و آنتن – انتشارات نیاز دانش
niaze-danesh.com/اصول-مهندسی-مایکروویو-و-آنتن‎Cached
Similarانتشارات نیاز دانش کتاب:اصول مهندسی مایکروویو و آنتن در نيم قرن اخير، مهندسي
مايکروويو و آنتن به علت پيشرفت فنآوري مخابرات و نياز روزافزون به سرعت انتقال
و پهناي باند بالا، توسعه شگرفي يافته است و تنوع کاربردها، سبب گسترش
روزافزون اين شاخه از علو.
[DOC] عنوان پایان نامه: بررسی کامل آنتن – فروشگاه 24 ساعته ایرانیان
www.iran24h.com/more/m000790.doc‎Cached
Similarدر فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن
مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند
. جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ،
سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و … نيز از جمله شاخص ترين پارامترهاي

مباني آنتن در RFID – شرکت آسا نرم افزار
www.asaasoft.com/index.php/knowledge/…/158-مباني-آنتن-در-rfid‎Cached
Similar18 جولای 2012 … مقدمه آنتن‌ها و آشنايي با ويژگي‌هاي و تنوع آن‌ها به خصوص در فركانس‌ UHF در RFID نقش
بسيار مهمي ايفا مي‌كنند و عمكرد كلي سيستم را تحت تأثير قرار…
پایان نامه انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم | ویکی پاور
wikipower.ir/آنتن-و-کاربرد-آنتن-ها-در-شبکه-های-بی-سیم/‎Cached
Similarاین پایان نامه به بررسی انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم میپردازد که
شامل 4 فصل مبانی آنتن، شبکه های کامپیوتری، آنتن های هوشمند و آنتن های آرایه فازی
پرداخته است. آنتن ها از نظر كاربرد و ساختار به انواع مختلفی از قبیل آنتن هرتز،
آنتن ماركني، آنتن شلاقي، آنتن لوزي (روبيك)، آنتن V معكوس، آنتن ماکروويو، آنتن …
بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند – 20میخوام
20mikham.com/انواع-آنتن-های-رادار-و-آنتن-های-هوشمند/‎Cached
Similar17 آوريل 2016 … از انواع آنتن ها میتوان به آنتن هرتز ،آنتن ماکروویو ، آنتن حلزونی ، آنتن های آرایه ای
مانند آرایه فازی و خطی و … اشاره نمود.این پروژه از شش فصل تشکیل شده است. فصل
اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه آنتن های رادار و نیز اهمیت آنتن های رادار می
پردازد.در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها ، انواع و پارامترهای آن …
تئوری آنتن های ماهوره ای – SlideShare
https://www.slideshare.net/danyravi/ss-29630977‎Cached
Similar2 ژانويه 2014 … بخش دوم مبانی آنتن ها ; 18. مقدمه براي تزویج خروجي یك فرستنده و یا ورودي یك
گیرنده بفضا نوعي سیستم واسطه ضروري است . ساختمان این سیستم باید طوري
باشد كه توانایي تشعشع امواج الكترومغناطیسي و یا دریافت آنها راداشته باشد . آنتن
چنین سیستمي است و این سیستم براي تبدیل جریان فركانس زیاد به …
[PDF] ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎراﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ اﻓﻖ رادﻳﻮﻳﻲ ﺣﺪ اآﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ا
www.telna.ir/pooyasoftpublisher/Storage/…/20130219101716-59.pdf‎Cached
Similarﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎراﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ. اﻓﻖ رادﻳﻮﻳﻲ. ﺣﺪ اآﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي آﻪ ﮔﲑﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮاج ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺳﺎﱄ رادرﻳﺎﻓﺖ
آﻨﺪ، اﻓﻖ رادﻳﻮﻳﻲ. ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﻂ رؤﻳﺖ ﺑﺮاي اﻣﻮاج ﺑﺎﺑﺴﺎﻣﺪ زﻳﺎد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪآﻪ از راﺑﻄﻪ. ) 10(. ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .
راﺑﻄﻪ. 10(. ) ht. ارﺗﻔﺎع ﺁﻧﱳ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻮت و d. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ اﻓﻖ رادﻳﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ . از. ﳊﺎظ
ﻧﻈﺮي ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﺮد ﺗﻘﺮﻳﱯ اﻣﻮاج ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. 50. ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﲔ ﺟﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮ

[PDF] مبانی اطلاعاتی جی پی اس
caloob.com/uploads/GNSS1.pdf‎Cached
Similarژﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻃﺮﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣـﺎﻥ ﻫـﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻭ ﻳـﺎ.
ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺭﺍﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺻـﺤﻴﺢ
ﻧﮕـﺎﻩ. ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ. Navstar. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . U. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ. ﻫﺮ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺟﻲ ﭘﻲ ﺍﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻭﻱ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
)1.
Mirchondi historia Seldschukidarum – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?id=6I9HAAAAYAAJ
Muḥammad ibn Khāvandshāh Mīr Khvānd – ‎1837 – Iran
مجال تغلبی و تسلط نماند و نوکنفر آل سلجوقی نیتر که ساحتی مملکزی از تعار
ایشان ایبری نابسازی آنتن ناصری یابد وجوی قدیمخان کلماتر ناصراحان استنباع
نبوی جماعتی آنرا معینبد آرت خوی ما مصادفنی وموالات سخن گویند وی را تاسیس مبانی
موی نت و محبنای “کوشیده انواع حکایات دل میرسانا آویند *) و ایشان بغرنین مفانه ادای
سالنی …Mirchondi historia Seldschukidarum persice. E codicibus … – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?id=YRlUAAAAcAAJ
Muhammad ibn Hondsah ibn Mahmud Mirhond – ‎1837
… نیتر که ساحتی مملکتی از تعار ایشان ایبری نابسازی آنتن تناصری بابلی
وجوری قدیم خان کلبات ناصراجعانی آسازماع نبوی جماعتنایع آنرا معانبداری خوی ما
براسالازی نان با سلطان ممکشهودی فرنانادا تا اثر تنش بیبد، قواعدی مصادفنی
وموالات سخن گویند وی را تاسیس مبانی مودی نت و ممکتب ناسی کوشیده انواع حکایات
در مسابساری …Al-Kitāb ia-itu, sĕgala surat Pĕrdjandjian Lama dan Băharu – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?id=vrwvtAb69sgC
‎1758
… سومرغ داغ و اسقف قنانی پاریخ ذکرگی اپینیی چ ۹ قناف میل کاهیت شغیغ p ای نی
خبن الع قرنسه به کونی شده باشند آقاسم، منبع هو دین وشلیم ملا نکنی مرد ک آیین ما
کنله فتلیبر جوکی دانتار میل مودرایه لاک با ما مباني لاک دنچسکنیه قونان باغ دلمبه
جني پتر: این اقدایی جاغانی جام غ /شواغ ملت ناسایی آنتن لاک p آذو انقتی قاغوی آن ثن
…دانشجوی ایرانی | دانلود کتاب | دانلود فایل های آموزشی رایگان » آنتن و …
www.irstu.com/?cat=6584‎Cached
Similarکتاب آنتن برای تمام کاربرد ها نوشته جان دی. کراوس و رونالد جی. مارفکا که در چند
ویرایش به چاپ رسیده است یکی از منابع اصلی درس آنتن و انواع آن مورد استفاده قرار
می گیرد . ادامه مطلب / دانلود. کتاب Antenna Theory and Design نوشته Warren L.
Stutzman و Gary A. Thiele به همراه حل المسائل · کتاب Antenna Theory and Design
نوشته …
دانلود کتاب “آنتن ها و انتشار امواج” نوشته “رابرت ای … – دانشجوی ایرانی
www.irstu.com/?tag=دانلود-کتاب-آنتن-ها-و-انتشار-امواج-نوش‎Cached
Similar10 مارس 2013 … دانلود کتاب ، جزوه ، اسلاید ، فایل های صوتی و تصویری آموزشی ، همه چیز را رایگان
بیاموزید و آموزش ها را با لینک مستقیم دانلود کنید»
آنتن – bndeshop.ir
bndeshop.etl24.com/tag-آنتن.aspx‎Cachedآشنایی با سیستم های آنتن مرکزی. قیمت: 1,000 تومان. توضیحات دانلود · مقاله با
عنوان”نتایج به كارگیری آنتن پیوسته” · مقاله با عنوان. قیمت: 1,900 تومان.
توضیحات دانلود · مقاله آنتن آرایه ای برای سنجش اهداف مخفی · مقاله آنتن آرایه ای برای
سنجش اهداف مخفی. قیمت: 1,000 تومان. توضیحات دانلود · مبانی آنتن وشبکه های
رادیویی.
دانلود پروژه آنتن و شبکه بیسیم – پاورجام
powerjam.ir/دانلود-پروژه-آنتن-و-شبکه-بیسیم/‎Cached
Similarیک آنتن رادیویی یک ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیویی را فراهم
می سازد. فهرست مطالب. مقدمه. فصل اول : طرح تحقیق. ۱-۱-تاریخچه مختصری درباره ی
موضوع تحقیق. ۱-۲-اهمیت انجام تحقیق. ۱-۳-اهداف کلی تحقیق. ۱-۴-هدف های ویژه تحقیق.
۱-۵-روش انجام تحقیق. فصل دوم : مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن. ۲-۱-تاریخچه.
آموزش مبانی مخابرات و راديو – فرادرس
https://faradars.org/…/fvtel101-telecommunication-and-radio-basic‎Cached
Similarدرس یکم: دسته بندی فرکانس ها و طیف های فرکانسی. اجزای سیستم های مخابراتی و
نحوه ارتباطات مخابراتی; عوامل تاثیر گزار در سیستم های مخابراتی; دسته بندی
فرکانس ها; طیف های فرکانسی. درس دوم: خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواج. خطوط انتقال
مخابراتی و انواع آن; مدار معادل خطوط انتقال مخابراتی و انواع آن ها; امپدانس کابل های
مخابراتی …
سریال‌ها در حد پر کردن آنتن تلویزیون هستند/به نخبگان کار نمی‌دهند …
https://www.mehrnews.com/…/سریال-ها-در-حد-پر-کردن-آنتن-تلویزیون-هستند-به-نخبگان-کار-نمی-دهند‎Cached7 نوامبر 2017 … سجاد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد و سیاستگذاری های اخیر
تلویزیون و با تاکید بر مبانی مفهومی سریال سازی در دنیا بیان کرد: هنرهای
تصویری دو کارکرد مهم دارند، یکی انتقال معنا و دوم تلاش برای سرگرم کردن و پر
کردن اوقات فراغت؛ این دو مقوله در واقع نقطه آغازین برای تولید هر اثری است که …
مبانی الکترونیک موبایل | مبانی نقشه خوانی موبایل – انفورماتیک مهر
mehrcomputer.net/blog/12-familiarity-with-mobile-parts.html‎Cached
Similar11 نوامبر 2016 … خازن در موبایل دو وظیفه ی عمده دارد . نخست این که نویز ها و هارمونیک ها و فرکانس های
مزاحم را در مسیر تغذیه حذف نماید و سپس در مدار انتن به عنوان تغویت کننده و نویز
گیر مورد استفاده قرار می گیرد (طریقه ی تشخیص خازن در مسیر تغذیه بدین گونه می
باشد که باید یکی از پایه های ان به زمین متصل باشد ). چگونگی تست :.
[PDF] بررسی سیستم چند ورودی – چند خروجی دانشگاه لوند (LuMaMI)
5g.itrc.ac.ir/sites/default/files/Massive%20MIMO.pdf‎Cached
Similarﻧﯿﺎزﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. •. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺣﺪود. 20. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. •. ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺷﻠﻒ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. •. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮدﻫﺎي
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻗﻮي. •. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داده ﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . •. ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ. LabVIEW. •. اﺳﺘﻔﺎده از. FPGA. و زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري.
AHPL. •. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ. MIMO. و رادﯾﻮ. •. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ رادﯾﻮ و آﻧﺘﻦ. 17.
[PDF] ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﻳﻮ
dl.hd4.ir/Files/Books_server12545/elec3_mm.pdf‎Similar۷ــ۲ــ اﻟﮕﻮى ﭘﺮﺳﺶ. ۸ ــ۲ــ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻴﺪان ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ و ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ. ٢۶. در آﻧﺘﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﻌﺸﻊ اﻣﻮاج از
آﻧﺘﻦ. ٢۶. ۱ــ ۸ ــ۲ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻧﺘﻦ. ٢۶. ۲ــ ۸ ــ۲ــ ﻗﻀﻴﻪٔ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﻰ. ٢۶. ۳ــ ۸ ــ۲ــ ﻣﻴﺪان اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ آﻧﺘﻦ. ٢۷.
۴ــ ۸ ــ۲ــ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ در آﻧﺘﻦ. ٢۷ ….. و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ. PDF ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻤﺎ ﺋﻢ
و واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﻳﻮ از ﺳﺎﻳﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎر داﻧﺶ.
دانلود تحقيق و پروژه و پايان نامه – مقاله درباره آنتن
prozhe.bazarfile.com/post/665‎Cached
Similarعنوان : مقاله درباره آنتن. فهرست مطالب عنوان صفحه پيشگفتار 1 فصل اول 3 طرح
تحقيق 3 تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق 4 اهميت انجام تحقيق 6 اهداف كلي
تحقيق 6 هدف هاي ويژه تحقيق 6 روش انجام تحقيق 7 فصل دوم 8 مباني آنتن انواع و
پارامترهاي آن 8 2_1: تاريخچه 9 2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد 11 الف) آنتن هرتز 11
دانلود مقاله انواع آنتن ها | جزوه
www.jozve.org/دانلود-مقاله-انواع-آنتن-ها‎Cached
Similar11 ا کتبر 2015 … در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . در فصل
سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل
شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی
پروتکلی ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی …
دانشکده:برق و مخابرات – Wikiversity
https://beta.wikiversity.org/wiki/دانشکده:برق_و_مخابرات‎Cached
Similar29 ا کتبر 2011 … مهندسي مخابرات با ارائه نظريه ها و مباني لازم جهت ايجاد ارتباط بين دو يا چند كاربر،
انجام عملي فرايندها را به طور بهينه ممكن مي سازد. پس هدف از مهندسي مخابرات، پرورش
متخصصان در چهار زمينه اصلي اين گرايش است شامل فرستنده، مرحله مياني، گيرنده و
گسترش شبكه كه گسترده هر كدام عبارتند از: فرستنده: شامل آنتن، نحوه …
اصول کار فرستنده و گيرنده راديويی – اداره کل فرستنده های رادیویی
rtd.irib.ir/danestani-radio/osoole-kare-ferestandeHaye-radio1.asp‎Cached
Similar1. تولید کننده امواج الکترومغناطیس (نوسان ساز) 2. تبدیل کننده صوت به جریان
الکتریکی 3. سوار کننده اطلاعات صدا روی موج الکترومغناطیس 4. منتشر کننده امواج
در فضا (آنتن) …
How Does An Antenna Work? | weBoost – آپارات

► 4:32https://www.aparat.com/v/avhsK/How_Does_An_Antenna_Work%3F_%7C_weBoost
6 Jun 2017 – 5 min
Have you ever asked: How does an antenna work anyway? If you have, then you will want to …
فاکتورهای مهم آنتن های کاشتنی نظیر الگوی تابش و… – جزیره دانش
www.jaziredanesh.ir/2016/…/بهره-gain-آنتن-های-کاشتنی-ایمپلنت/‎Cached25 آگوست 2016 … بهره (gain) آنتن های کاشتنی (ایمپلنت). بهره یا همان “gain” یک آنتن، موضوعی است که
حتی برای برخی از خبره ترین مهندسان RF ( فرکانس های رادیویی) نیز گیج کننده
است. حتی متن قوانین صراحتا بیان می کند که “توان تابش موثر” یا همان (ERP) نباید
از حد مشخصی تجاوز کند و این بر این مبنا است که ورودی یک آنتن، …
[PDF] دانشكده مهندسي برق
www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/engineering/…/92%20(56).pdf
زمينه آنتن هاي شكافي بر پايه موجبر مستطيلي، م. وجبر زيراليکه اي و آنکتن
شکكافي بکر پايکه. موجبر زيراليه اي اختصاص مي دهيم و در فصل سوم، مباني نظري
الزم براي تحليل و طراحي. آنتن شكافي بر پايه موجبر زيراليه اي را مورد بررسي قرار
مي دهيم. در فصل چهارم، چگونگي. طراحي بهينه آرايه شكاف هاي طولي )به عنوان متداول
ترين.
فناوری نانو در خدمت تولید آنتن کشسان قابل پوشیدن – شبکه نانو نساجی
nanotexnet.ir/1207/2016/05/22/فناوری-نانو-آنتن-کشسان/‎Cached22 مه 2016 … این آنتن ابا ایجاد دولایه پشت سرهم فلز/ پلیمر ساخته شده است. دلیل به کارگیری
فناوری نانو ایجاد نرمی و انعطاف‌پذیری بالای فیلم نازک فلزی است.
کتاب های آنتن – انتشارات سیمای دانش
www.simayedanesh.ir/product/book/cat/185/آنتن/‎Cached
Similarخرید اینترنتی کتاب های آنتن در وب سایت سیمای دانش.
[PDF] مبانی مخابرات و رادیو – اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/54/466-9.pdf‎Similarفصل دوم: خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواج. 40. فصل سوم: مدوالسىون موج پىوسته)
آنالوگ( و انواع آن ها. ٦3. فصل چهارم: فىلترها. 80. فصل پنجم: نوسان سازها. 1٠1. AM
فصل ششم: فرستنده ها وگىرنده هاى رادىوىى. 133. FM فصل هفتم: فرستنده ها و
گىرنده هاى رادىوىى. 157. )IC( با استفاده از مدار مجتمع AM/FM فصل هشتم:گىرنده هاى
رادىوىى.
مقاله آنتن
bankmaghaleh.ir/مقاله-آنتن/‎Cached
Similarدر فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن
مایکروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می
باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس
ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص
ترین پارامترهای …
[PDF] چارت درسي رشته مهندسي برق ورودي 92 و ما بعد
www.qom.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=cbaefe68-1f59…‎Cachedرﯾﺰ ﻣﻮج و آﻧﺘﻦ. 4. ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ. 1. ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮق. 4. ———. 2. ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم. 4.
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ. 3. ﻣﯿﺪان ﻫﺎ و اﻣﻮاج. 5. رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 2. –. ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ. 3. رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. 5.
———. 2. ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق. (. ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ) 5. اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ. ي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ. 3. ﻣﺨﺎﺑﺮات دﯾﺠﯿﺘﺎل.
6. ———. 1. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق. 6. ———. 2. اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ. (. ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ) 6. ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ …
دکتر فرخ حجت کاشانی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق
www.iust.ac.ir/find.php?item=35.8889.13295.fa‎Cached
Similarموجبر با پهنای باند وسیع- طراحی و ساخت آنتن رادار رازیت- آنتن موشک Gz90 – آنتن
ماهواره- آنتن موشک تله متری سیاه- سیستم رادار هشدار دهنده خلبان در هواپیمای F4 –
طراحی و ساخت فیلتر سه کاناله مایکروویو – آنتن حلزون ارشمیدس – تستر موشک
راپیر- ساخت تستر ….. بررسی مبانی تئوری و طراحی و ساخت دستگاه جراحی
فرکانس بالا.
وب سایت مریم شیرزادیان گیلان – رزومه
tch.iauksh.ac.ir/maryamshirzadian/CV‎Cachedمیدان ها و امواج; مایکروویو و آنتن; الکترومغناطیس مهندسی; مدارهای مخابراتی; مخابرات 1;
فیلتر و سنتز مدار; خطوط انتقال مخابراتی; مدارهای الکتریکی1 و2; ریاضیات مهندسی;
الکترونیک 3; مدارهای منطقی; مبانی مهندسی برق; مبانی الکترونیک; ریاضی 1 و
معادلات دیفرانسیل; مدارهای الکترونیکی; دروس آزمایشگاهی و… برخی از مسئولیت ها و

کارگاه آموزشی اصول مخابرات و تله‌متری و کارگاه آموزشی تصویربرداری …
iudc.ir/1395/05/30/کارگاه-آموزشی-اصول-مخابرات-و-تله‌متر/‎Cached
Similar20 آگوست 2016 … اصول پایه در نوع و انتخاب ماژول‌های مخابراتی برد کوتاه و بلند; اصول پایه در انتخاب
نوع و جانمایی آنتن; آشنایی با مفاهیم اولیه تله‌متری. کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و
مبانی تصویربرداری هوایی و پردازش تصویر: اصول و مبانی عکس‌برداری هوایی; طیف
الکترومغناطیس; دوربین‌های دیجیتال تصویربرداری هوایی; مقدمه‌ای …
مقاله در مورد آنتن و شبکه های بی سیم – مگ ایران
mag-iran.com/مقاله-در-مورد-آنتن-و-شبکه-های-بی-سیم.htm‎Cached
Similarدر فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن
مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند
. جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ،
سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و … نيز از جمله شاخص ترين پارامترهاي

دانلود گزارش کار آزمایشگاه آنتن
myjozve.com/az-antenna/‎Cached20 نوامبر 2017 … دانلود گزارش کار آزمایشگاه آنتن | دانلود گزارش کار | گزارش کار آزمایشگاه آنتن |
دانلود جزوه | جزوات دانشگاهی رشته برق | دانلود رایگان جزوه.
[PDF] از آن ﺑﻌﺪ و 94 ورودي رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات (ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ) واﺣﺪ) ﻣﯽ
iaumajlesi.ac.ir/images/…/رشته_مخابرات_ورودي_94_و_بعد_از_آن.pdf‎Cached
Similarﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. ﻣﺨﺎﺑﺮات. ﻣﯿﺪان و ﻣﻮج .1. ﻣﯿﺪان و اﻣﻮاج .2. ﯾﮑﯽ از. 3. درس زﯾﺮ (ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه):. •. رﯾﺰﻣﻮج
و آﻧﺘﻦ. •. ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ. 1. •. آﻧﺘﻦ. 1. ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري. ﻣﺨﺎﺑﺮات. ﺳﯿﺴﺘﻢ .1. ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل .2. ﻣﺨﺎﺑﺮات
دﯾﺠﯿﺘﺎل (ﻣﺨﺎﺑﺮات. )2. ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻣﻦ و. رﻣﺰﻧﮕﺎري. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ .1. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي .2.
ﻣﺨﺎﺑﺮات دﯾﺠﯿﺘﺎل (ﻣﺨﺎﺑﺮات. )2. ﻟﯿﺴﺖ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺧﺬ.
2.
bazzarpdf DECloop wll
bazzarpdf.sellfile.ir/prod-157256-DECloop+wll.html‎Cached
Similarسوالات امتحان نهایی ریاضی اول دبیرستان · برنامه نویسی c++ · برنامه نویسی
پاسکال · محصول تست · گزارش کارآموزی مخابرات · DECloop wll · منابع تغذیه پاور ·
طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب · خدمات رايانه و مشاوره مديريت · پایان نامه
مبانی شبکه های بی سیم · پردازش تصویر · مبانی آنتن 25 ص شبکه های کامپیوتری
17ص …
[PDF] ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪی ﻓﻠﺰی روﮐﺶدار در ﻣﺤﻮر ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ و اﺛﺮ آن
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/588425‎Cached
Similarداﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن. داﻧﺸﮑﺪه ﻓﯿﺰﯾﮏ. ﮔﺮوه ﻟﯿﺰر و ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. (ﮔﺮاﯾﺶ اﺗﻤﯽ
و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ). ﻋﻨﻮان: ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪی ﻓﻠﺰی روﮐﺶدار در ﻣﺤﻮر ﯾﮏ آﻧﺘﻦ. ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ. اﻣﻮاج از آن در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﺟﺰی. ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺎ. ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩١

رادیو – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/رادیو‎Cached
Similarفرستنده انرژی‌های الکتریکی مدوله شده را به یک آنتن تشدید کننده تنظیم شده
می‌فرستد، این ساختار به سرعت جریان متناوب در حال تغییر را به یک موج
الکترومغناطیس تبدیل می‌کند، که می‌تواند از میان هوا و خلأ عبور کند .(بعضی اوقات
با یک پولاریزاسیون بخصوص). گیرنده: امواج الکترومغناطیس بوسیله آنتن‌های
تنظیم شده گیرنده جدا …
[PDF] تستهای درس آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو
golshan.persiangig.com/soal-mokhaberat.pdf‎Cachedتستهای درس آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو. -1. منو … تقسیم کننده سیگنال
تلویزیونی است ودر آنتن به کار می رود. 8-. در صورتی که توان … هسته ترانس. کادر
آنتن. -د. خازن واریابل مدار هماهنگ کادر آنتن. 14. -. در یک سیگنال ژنراتور. RF. اکر
کلید)حالت(در وضعیت …….قرار بگیرد،میتوان. از سیگنال مدوله شده ای با فرکانس
پیام یک.
«زنان قصه ما» از فردا شب به روی آنتن می‌رود | اتاق خبر 24
otaghkhabar24.com/news/117009‎Cached6 ا کتبر 2017 … مجموعه «زنان قصه ما» با محور زندگی زنان سرپرست خانوار از فردا به روی آنتن شبکه ۵
سیما می‌رود.
دانلود کتاب آنتن های وایرلس – کتاب سبز
ketabesabz.com/book/11760/دانلود-کتاب-آنتن-های-وایرلس‎Cached
Similar17 جولای 2010 … کتاب آنتن های وایرلس اثر حسام الدین حاجیلو را رایگان از کتاب سبز دانلود کنید و از
کتابخوانی لذت ببرید.
آنتن های میکرواستریپ – فدک بوک
https://www.fadakbook.ir/product/2834/آنتن-های-میکرواستریپ‎Cached
Similarآنتن های میکرواستریپ. فهرست. فصل اول: مقدمه فصل دوم: مروری بر مبانی و نظریه های
اساسی فصل سوم: معادله عمومی مدل حفره فصل چهارم: مشخصات آنتن پچ فصل پنجم:
خصوصیات آنتن پچ دایروی فصل ششم: پچ حلقوی و پچ مثلثی فصل هفتم: مقدمه ای
بر تحلیل تمام موج فصل هشتم: روش های تنظیم فرکانس فصل نهم: روش های افزایش
پهنای …
[PDF] الکترومغناطیس کارربدی « مجلهعلمی ـژپوهشی یک … – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/Modeling-and-Calculation-of-Coupling-Between-Antenna-on-Aircraft-by-Calculation-of-Geodesic.pdf‎Cachedآنتن ها، تلفات سطحی. 4. امواج و در نتیجه تزویج بین آنها. محاسبه. می. شود. فرمول. های
تجربی نیز که بر اساس داده. های اندازه. گیری. و محاسباتی ب. ه. دست آمده. اند، معرفی می.
شوند. در انتها، نتایج. محاسباتی با نتایج شبیه. سازی مقایسه می. شوند. در ابتدا الزم.
است مقدمه. ای از امواج خزشی گفته شود. -2. مبانی تئوری تزویج بین آنتن.
[PDF] 1025 K
www.japem.ir/article_19432_c09b261cadf588ceb2a41b92eff7e41d.pdf‎Cached27 دسامبر 2014 … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﺘﻦ ﮐﺎﺳﮕﺮﯾﻦ. ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﺘﻦ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ. 2. ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ: اﺑﺘﺪا ﯾـﮏ. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ (ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ) ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﺳﻬﻤﻮي را روﺷﻦ ﮐـﻨـﺪ،. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ. ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎز ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻧﻘﻄـﻪ.
ﮐـﺎﻧـﻮﻧـﯽ. ﺳﻬﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد. آﻧﺘﻦ ﮐﺎﺳﮕﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ. ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ را،. ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﯾﻨﻪ ﺑﺮاي
اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺳـﻤـﺖ. ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه. اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ آراﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ.
[PDF] انجمن سیسکو به پارسی
dl.ciscoinpersian.com/Tutorial/…/Cisco_in_Persian_Intro_Wireless.pdf‎Cached
Similarمبانی. Radio Frequency (RF). فرکانسهای رادیویی در واقع سیگنال های. High
Frequency Alternating Current (AC). هستند که بعد از. عبور از. سیم رسانا. ،. توسط
آنتن به هوا متشعشع می شوند. در واقع آنتن مبدل. (Converter/Transformer). یک
سیگنال سیمی به سیگنال بی سیم )و. بالعکس( است. وقتی سیگنال. AC. روی هوا.
تشعشع. می شود.
رزومه – جلیل اقا راشدمحصل – دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jrashed‎Cached
Similarمدلسازی انتشار امواج در باند میلیمتری در شرایط مختلف جوی، محمد بهرامی مهابادی،
کاربردی، دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، 1386/09/24; کنترل الگوی تابشی آنتن
ها به …. سالکان، 1379. راشدمحصل ، جلیل اقا و اسحق ثابت مرزوقی . “مبانی مهندسی برق
.” : انتشارات رز و انتشارات سالکان، 1384. راشدمحصل ، جلیل اقا. “ریاضیات مهندسی.
دانلود پروژه انواع آنتن – سیم پاور
sim-power.ir/دانلود-پروژه-انواع-آنتن/‎Similar30 ژانويه 2015 … در فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن
مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند
. جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ،
سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و … نيز از جمله شاخص …
[PDF] 1392 ورودي ﺳﯿﻼﺑﺲ ﺗﺮﻣﯽ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﻣﺨﺎﺑﺮا
engineering.old.iiau.ac.ir/Files/1/Content/mokhaberat92bebad.pdf‎Cached
Similarدروس. ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز. ﻫﻤﻨﯿﺎز. 54. رﯾﺰ ﻣﻮج و آﻧﺘﻦ. 3. -. ﺗﺨﺼﺼﯽ. ﻣﯿﺪان ﻫﺎ و اﻣﻮاج. -. 55. ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي
دﯾﺠﯿﺘﺎل. 3. -. ﺗﺨﺼﺼﯽ. ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ. -. 56. دروس اﺧﺘﯿﺎري. 3. -. اﺧﺘﯿﺎري. 57. دروس اﺧﺘﯿﺎري. 3
… اﺧﺘﯿﺎري. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ. -. 10. آز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺠﯿﺘﺎل. اﺧﺘﯿﺎري. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺠﯿﺘﺎل. –
. 11. ﺟﺒﺮ ﺧﻄﯽ. 3. -. اﺧﺘﯿﺎري. رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 2. -. 12. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس. 2. -. اﺧﺘﯿﺎري. -. -.
13.
نوآوری در آنتن های مخابراتی شهری Tower tube – طراحی صنعتی ایرانی
www.newdesign.ir/search.asp?id=125&rnd=196‎Cachedآیا دوست دارید که موبایلتان در هر نقطه از شهر از سرویس دهی و آنتن خوب برخوردار باشد
؟ این خواسته اکثر کاربران است اما معمولا کسی دوست ندارد نازیبایی دکل های
مخابراتی را درون شهر تحمل کند.شرکت سوئدی اریکسون به تازگی برجک هایی را به
این منظور طراحی کرده.
دروس – آزمایشگاه مخابرات ماهواره
sedighy.ir/?page_id=21‎Cached
Similarدروس. آنتن های ماهواره و ایستگاه زمینی. تحلیل، طراحی، تست ماهواره و پرتاب کننده.
ایستگاه زمینی و مرکز کنترل ماهواره · مخابرات ماهواره. الکترومغناطیس. مقدمه ای بر
تئوری آنتن ها. مبانی مهندسی برق. ریاضیات مهندسی پیشرفته. مدارهای مخابراتی.
مایکرویو. آنتن 1. ریاضی مهندسی …
[PDF] تئوري انتشار امواج
www.sbu.ac.ir/…/Radio%20Wave%20Propagation_Dr%20Paran.pdf‎Cached
Similarو آﻧﺘﻦ. 1. ﻧﻫﻢ. :ﺎزﻴ. –. ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻣﻘﻄﻊ. : ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. □. دﻛﺘﺮي. □. رﺷﺘﻪ. ﮔﺮاﻳﺶ. ﻫﺎي
: ﻣﺨﺎﺑﺮات. -. ﻣﻴﺪان. اﻫﺪاف درس. : ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ. درﺑﺮدارﻧﺪه: ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي
ﺗ. ﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ. ﺳﺮﻓﺼﻞ درس … + ﺗﺎﺑﺶ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮج ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻦ + ﻧﺎﺣﻴﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮﻧﻞ. -. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮ.
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻄﺢ … ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ، ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﭼﺎپ اول.
: اختراع آنتن – دانشنامه رشد
daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page…آنتن‎Cached
Similarدید کلی. آنتـــــن وسیله‌ای است ، که در رادیو و تلویزیون مورد استفاده قرار می‌گیرد،
کار آنتن گیرنده گرفتن امواجی است، که از دستگاه فرستنده منتشر گشته و بعد از
پیمودن راه درازی ضعیف شده است. آنتن این امواج ضعیف را می‌گیرد و به آمپلی‌فایر
دستگاه می‌سپارد، تا دوباره قوی شوند و بصورت صدا و تصویر در آیند.
سریال «بال‌های خیس» از شنبه به روی آنتن شبکه یک می‌رود – ایسنا
www.isna.ir/…/سریال-بال-های-خیس-از-شنبه-به-روی-آنتن-شبکه-یک-می-رود‎Cached
Similar4 آوريل 2013 … … صداوسیما با اعلام خبر پخش پنج نوبت در هفته‌ی سریال «بال‌های خیس» از روز 17
فروردین از شبکه یک سیما افزود: سعی شده است با بهره‌گیری از نیروهای توانمند،
رعایت اصول درام و قصه، گره‌های داستانی، مبانی هنری و فنی کاری ارزشمند برای انتقال
پیام صحیح، هوشمندانه و متناسب با ذائقه مخاطب، تولید و روانه آنتن شود.
گالری عکس: زن‌فون ۳ اولین گوشی تمام فلزی بدون خطوط آنتن دنیا | شبکه
www.shabakeh-mag.com/information-feature/3456‎Cached31 مه 2016 … این گوشی در دسته فبلت‌ها قرار می‌گیرد و مانند دیگر مدل ایسوس طراحی آن به‌گونه‌ای
است که آنتن پنهان است. هر دو مدل صفحه‌های 1080p دارند و ضریب صفحه به بدنه در آن‌ها
79 درصد است که برای گوشی‌های دیگر حسادت‌آور است. با تمام این‌ها ممکن است هر کسی
از کلیدهای آندروید این گوشی‌ها خوشش نیاید. مدل بزرگ‌تر یعنی اولترا …
کارشناسی ارشد در RF، مایکروویو و مهندسی تراهرتز از سیستم های بی …
https://www.tahsilatearshad.com/کارشناسی…و…/ETU-LETI/‎Cachedمقدمه ای بر سیستم های بی سیم; محاسباتی الکترومغناطیس; مبانی مایکروفر (
مایکروویو) فن آوری مدار; مبانی آنتن طراحی; مایکروفر (مایکروویو) قطعات منفعل و
دستگاه; پایان به پایان طراحی PCB; سیستم های ارتباطی بی سیم; دستگاه فعال
مایکروویو; CAD از مایکروفر (مایکروویو) دستگاه ها و سیستم; مایکروویو و تراهرتز
فرامواد; مقدمه …
[PDF] 3-1. کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
iausr.ac.ir/Files/3-1.pdf‎Cached
Similarآنتن. 3. فرایند اتفاقی. 3. میدان ها و امواج. 3. تئوری پیشترفته مخابرات. 3.
مایکروویو. 1. 3. پردازش سیگنال های دیجیتال. فیلتر ها و سنتز مدار. 3. تئوری
اطالعات و کدینگ … مبانی لیزر. مباحث ویژه در مهندسی برق. 2. اصول سیستم های رادار.
پردازش تصویر. برنامه ریزی خطی و غیر خطی. مباحث ویژه در مهندسی برق. 3. اجزا نیمه
هادی مایکروویو.
دانلود پایان نامه شبکه های بیسیم و آنتن – کالج پروژه
collegeprozheh.ir/دانلود-پایان-نامه-شبکه-های-بیسیم-و-آنتن/‎Cached
Similarپروژه شبکه های بیسیم و آنتن. جهت اخذ درجه کارشناسی. شبکه های بیسیم و آنتن.
بخشی از فهرست مقاله: فصل اول طرح تحقیق تاریخچه مختصری در باره ی موضوع
تحقیق اهمیت انجام تحقیق اهداف کلی تحقیق هدف های ویژه تحقیق روش انجام تحقیق
فصل دوم مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن ۲_۱: تاریخچه ۲_۲: انواع آنتن ها از نظر
کاربرد
آنتن یاگی یودا | آفرینش سیستم های پویاآفرینش سیستم های پویا
telemetry.afarineshsystem.com/portfolio-item/yagi-antenna/‎Cached
Similarیکی از انواع آنتن‌هایی که اهمّیّت عملی خاصی دارد، آنتن یاگی یودا است که در پشت بام
بسیاری از خانه‌ها برای دریافت نشانک‌های تلویزیونی دیده می‌شود. آنتن یاگی در حالت
ارسال، آرایه‌ای از آنتن‌های خطّی موازی است که تنها یکی از آنها توسّط منبع برانگیزشْ
تغذیه می‌شود و بقیه (که به منبع مستقیماً متّصل نیستند) پارازیتی به حساب می‌آیند
.
آزمایشگاه مایکروویو و آنتن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
heidaran.iauda.ac.ir/ازمایشگاه-مایکروویو-و-انتن_2232.html‎Cached
Similarآزمایشگاه مایکروویو و آنتن.
آنتن WiFi را از صفر تا صد بشناسید و خودتان آنتن بسازید ! | ساختنی
saakhtani.ir/archive/1394/10/27038‎Cached
Similar3 ژانويه 2016 … شاید این را نمی دانستید، اما یکی از عوامل سرعت ارتباطات بی سیم وای فای ، انرژی
امواج رادیویی است که از فرستنده وای فای فرستاده و دریافت می شود. آنتن های بهتر
باعث ایجاد پوشش بهتر می شوند و شناخت اصول ابتدایی آن ها می تواند شما را در انتخاب
آنتن WiFi درست و استفاده بهینه از آن و حتی بالا بردن سرعت وای فای …
[PDF] Telecom
www.ictfaculty.ir/…/دوره_ها_و_کارگاه_های_آموزشی_کوتاه_مد%20(2)%20(1).pdf‎Cached
SimilarTelecom. •. نسل جدید شبکه مخابراتی. •. اصول و مبانی شبکه داده. •. سیگنالینگ. •.
تکنولوژی فیبر نوری. •. آشنایی با عملکرد رادارها. •. آشنایی با آنتن و انتشار امواج. •.
دوره های تخصصی. HSDPA/HSUPA. •. اصول و ساختار. GPRS. •. شبکه های ارتباطی.
VSAT. •. اینترنت اشیا. ء. IoT. •. Big Data. •. خدمات مبتنی بر. مکان. LBS (Location …
طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای » پایان نامه دات کام | Payaname.com
payaname.com/…/855-طراحی-و-شبیه-سازی-آنتن-های-آرایه-ای.html‎Cached
Similarفهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل آنتن های آرایه ای. فصل اول.. 8. مقدمه-
معرفی آنتنها 8. روش انجام تحقيق : 9. مباني آنتن: 10. فصل دوم. 21. معرفی آنتنهای
آرایه ای.. 21. فركانس‌هاي مخابراتي.. 22. باندهاي فركانسي.. 22. آنتنهای آرایه فازی: 25.
اصول آرایه فازی: 26. ترکیبات آرایه فازی: 27. محاسبه ی خروجی آرایه چهار نقطه ای: 28.
سریال بالهای خیس روی آنتن شبکه 1 + عکس – نمناک
namnak.com/سریال-بالهای-خیس-روی-آنتن-شبکه-1.p1788‎Cached
Similarسریال بالهای خیس درشبکه 1. علیرضا شیروی، مدیر گروه تلویزیونی مرکز بسیج
صداوسیما با اعلام خبر پخش پنج نوبت در هفته ی سریال «بال های خیس» از روز 17
فروردین از شبکه یک سیما افزود:سعی شده است با بهره گیری از نیروهای توانمند،
رعایت اصول درام و قصه، گره های داستانی، مبانی هنری و فنی کاری ارزشمند برای
انتقال پیام …
نگاهی ویژه به اقتصاد دانش بنیان با برنامه «دات آی آر» – شبکه دو
www.tv2.ir/News/31420.html‎Cached
Similar23 آگوست 2016 … شبکه دو-نگاهی ویژه به اقتصاد دانش بنیان با برنامه «دات آی آر» : : برنامه «دات آی آر»
با هدف معرفی ایده پردازانی که با تکیه بر مبانی اقتصاد مقاومتی و مولد موفق به
کارآفرینی خلاق شده اند از سه شنبه 2 شهریور ماه بعد از خبر 20:30 روانه آنتن شبکه دو
سیما می شود.
کارگاه برق و الکترونیک هنرستان خوارزمی – طرح درس مبانی مخابرات و …
www.brg20.blogfa.com/post-60.aspx‎Cached
Similar3) امپدانس مشخصه سیم‌های آنتن تلویزیون. 4) فیبر نوری. 1) تحلیل ساده‌ی خطوط
انتقال و انواع آن. 2) آشنایی با مدار معادل خط انتقال. 3) آشنایی با خط انتقال فیبر
نوری و مزایای آن. تخته و گچ- کتابهای کمک درسی- نمونه سوالات نهایی سالهای گذشته-
آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو – انواع خطوط انتقال. چهارم. (فصل دوم). خطوط انتقال،
آنتن و …
شرکت ارتباطات شبکه داده نما – آموزش مبانی Fresnel Zone
dadehnama.ir/education/es/item/99-fresnel-zone‎Cached19 دسامبر 2015 … یک منطقه بیضی شکل در اطراف مسیر دید می باشد که نسبت به طول مسیر و سیگنال
تغییر می کند .ارسال سیگنال الکترومغناطیسی بین دو آنتن دقیقا در خط مستقیم
انجام نمی شود بلکه انرژی سیگنال در یک فضای سه بعدی بیضی شکل منتقل میشود.
که باید در هنگام طراحی لینک های وایرلس محاسبه شود. طبق استاندارد …
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی – دانشگاه دریانوردی و …
cmu.ac.ir/find.php?item=1.144.51.fa‎Cached
Similarمهندسی مخابرات با ارائه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر،
انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد. هدف از مهندسی مخابرات، پرورش
متخصصان در … برای نمونه در گوشی تلفن همراه ما هم تجهیزات مربوط به مدارهای
مخابراتی و هم تجهیزات مربوط به فرستنده و هم آنتن گیرنده را داریم. از همین رو یک
مهندس مخابرات امروزه …
فروشگاه مهندسی برق: جامعه مجازی کاپا
www.plcforall.ir/‎Cached
Similarپایان نامه مبانی آنتن. چکیده: از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته
شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه
به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی
تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند. امید
است در …
[PDF] ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
research.irantvto.ir/…/83_126_tamirkar%20tel%20hamrah%2088.pdf‎Cached
Similar16 -4. آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺑﺎ. ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ و ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن. 17-4. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺻﻮل
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي. 5. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﻠ. ﻔﻦ ﻫﻤﺮاه. 5. 5. 10. 1-5.
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت. (. ﻧﺼﺐ ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت. ،. ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺗﺮي. ،. ﻧﺼﺐ ﺷﺎرژر. ،. ﻧﺼﺐ ﻫﻨﺪزﻓﺮي. Hand’s
free. (. دﺳـﺖ آزاد. ،). ﻧـﺼﺐ ﻛﺎر. ﻛ. ﻴـﺖ. ،. ﻧـﺼﺐ. آﻧﺘﻦ ﻫﻮاﻳﻲ. ) 2-5. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن و ﺷﻤﺎره
ﮔﻴﺮي.
آزمایشگاه آنتن – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
cee.nit.ac.ir/view_view.aspx?ID=bGFiXzc=‎Cached
Similar3 دسامبر 2012 … درباره آزمایشگاه: آزمایشگاه آنتن در سال 1389 راه اندازی گردید. همچنین تجهیزات
آزمایشگاه آنتن از شرکت آلمانی Leybold خریداری گردید و شامل قطعات زیر می باشد: …
آنتن و ديش بایگانی – مخابرات راديويي | مخابرات راديويي
telecomrf.ir/category/antenna/‎Cachedآنتن و ديش. مطلبی یافت نشد. تبلیغات. 4kia.ir. مطالب اخیر. بیسیم های سپورا (
sepura) · پروژه ها و نرم افزار های الکترونیک · انواع مدارات و پروژه های عملی مخابرات ·
آشنایی با استاندارد تترا · نسل های مختلف موبایل. آخرین دیدگاه‌ها. بایگانی. شهریور
۱۳۹۵ (۹). پیوندها. سایتی مفید در زمینه مخابرات. اين وب سايت قصد دارد تا جديدترين

دانلود نمونه سوالات رشته مهندسي برق – گرايش مخابرات با جواب تستی و …
www.pnulib.com/questions_list.php?cs=1&fld=73‎Cached
Similar(1319127) آشنايي با مهندسي برق. > (1223174) آشنايي باقانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید). > (1117177) آمار و احتمالات مهندسي. > (1319066)
آنتن. > (1233027) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید). > (1319128)
احتمال مهندسي. > (1233029) اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) (رایگان دانلود کنید). > (
1319138) …
اصول جهت یابی رادیویی – 65 صفحه – پروژه مخابرات | پارسی برق – وب …
www.parsibargh.com/اصول-جهت-یابی-رادیویی/‎Cached18 مه 2017 … طراحی آنتن می تواند از مطالعه این هندسه منتفع شود. بررسی هندسه هایی که ابعادشان به
اعداد صحیح محدود نمی شود منجر به کشف آنتهایی با خصوصیات بهبود یافته نسبت
به آنتنهای امروزی می شود. آنتنهای فرکتال نشان داده اند که امکان کوچک کردن آنتنها و
بهبود تطبیق ورودی را دارند. دسته های معینی از آنتنهای فرکتال را می …
[PDF] نمونه سوالات امتحاني الکترونيک
www.kanoon.ir/FileRepository/Article/…/13911005P6b6y86285.pdf‎Cachedm. = ∑ 2 5 6 7 9101115. و ﻋﺒﺎرت. F(A,B,C,D) ABC AD ABC). = +. +. را ﺗﻮﺳﻂ. ﺟﺪول ﻛﺎر.
ﻧﻮ ﺳﺎده ﻛﻨﻴﺪ . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﻳﻮ. ١. -. ﻣﺤﺪودﻩ ﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ. VHF. و. UHF. را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﺮا
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. هﺎ. را. دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . 2. -. اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ. دﻫﻨﺪه. ي آﻧﺘﻦ ﻳﺎﮔﻲ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻧﺘﻦ
ﺟﻬﺖ. دار اﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﺮوي ؟ ٣. -. دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
[PDF] خطوط مبتنی بر دایروی قطبش با آنتن موج نشتی متعادل چپگرد …
icee2015.conf.sharif.ir/…/ICEE2015-Communications-334.pdf‎Cached
Similarفراهم آمده است. ابعاد و پیچیدگی طراحی به دلیل استفاده از تنها یک آنتن کاهش، و.
بازدهی. تشعشعی افزایش. یافته است. سازماندهی. مقاله به این شکل است: در بخش. 2.
مبانی تئوری. خطوط انتقال راستگرد. -. چپگرد ترکیبی و آنتن موج نشتی بیان می.
گردد . در. بخش. 3. به ساختار آنتن پیشنهادی و شرح عملکرد آن پرداخته می. شود. در
بخش. 4.
کتاب مبانی مخابرات و رادیو هنرستان به صورت PDF – نوآوران گرمی
https://www.noavarangermi.ir/دانلود-کتاب-مبانی-مخابرات-و-رادیو/‎Cached
Similar11 نوامبر 2015 … کتاب مبانی مخابرات و رادیو در مجموع دارای ۱۰ فصل است که در فصل اول با سیستم های
مخابراتی ، محدوده فرکانسی امواج ، دستگاه طیف نما و استفاده از نرم افزارهای
الکترونیکی آشنا می شوید. فصل دوم اختصاص به خطوط انتقال ، انواع آنتن و انتشار
امواج دارد. در فصل سوم انواع مدولاسیون و طیف فرکانسی آن آموزش داده می شود.
[DOC] گرايش مخابرات نسخه 3/8/1394 – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه …
https://ece.iut.ac.ir/sites/ece.iut.ac.ir/contents/files/comun_0.docx‎Cached
Similar25 ا کتبر 2015 … مدارهای مخابراتی, 1718425, 3, اصول الکترونیک – اصول سیستم‌های مخابراتی, مبانی
مخابرات بی‌سیم, 1718436, 3, اصول سیستم‌های مخابراتی- احتمال مهندسي. آنتن 1,
1718412, 3, میدانها و امواج, آز مدارهای مخابراتی, 1718404, 1, مدارهای مخابراتی – آز
اصول الكترونيك. پروژه 1, 1740350, 3, حداقل 80 واحد گذرانده, درس از مجموعه …
دوره هاي كوتاه مدت دانشكده مهندسي برق
ele.aut.ac.ir/~pajou/pajo2/short.htm‎Cached
Similarدوره آموزش نرم افزار آزما (آناليز زماني – مكاني آنتن ها ) -(دکتر معینی). دوره آشنائي با
مباني مخابرات طيف گسترده – ( دکتر آقایی نیا). دوره مخابرات طيف گسترده (طراحي
بخش همزمان كننده گيرنده) – ( دکتر آقایی نیا). دوره طراحي كدهاي گسترده كننده جهت
سيستمهاي طيف گسترده – ( دکتر آقایی نیا). دوره مخابرات سيار – مباني GSM – (
دکتر …
درمان دیابت روی آنتن | حافظ سلامت
hafezsalamat.ir/درمان-دیابت-روی-آنتن/‎Cachedتبلیغات ماهواره‌ای در چند سال اخیر آنچنان در میان خانواده‌های ایرانی رسوخ پیدا کرده است
که بسیاری از مردم زندگی خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند و هنوز تبلیغ.
جزوه طراحی مخابرات رادیویی سیار
pardazande.net/جزوه-طراحی-مخابرات-رادیویی-سیار/‎Cached
Similar23 مه 2014 … در این جزوه ابتدا اصول و مبانی سیستم های مخابرات سیار مورد بررسی قرار گرفته و
در ادامه به توصیف روش های طراحی آن ها پرداخته شده است. سرفصل های این جزوه ارزشمند
به ترتیب زیر هستند: ۱- آشنایی با … ۱۷- معرفی انواع آنتن های مخابراتی و ساختار آن
ها. دانلود این جزوه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مخابرات …
کارگاه‌های آموزشی – پژوهشگاه هوافضا
www.ari.ac.ir/index.php/fa/workshop-fa‎Cached
Similarآنتن، از اصلی ترین اجزای یک سیستم ارتباطی محسوب می شود و حفظ ارتباطات
رادیویی در مراحل پرتاب و بازگشت از بارزترین معیارهای موفقیت محسوب می شوند.
باتوجه به شرایط محیطی حاکم بر فضاپیماها، استفاده از همه انواع آنتن های رادیویی روی
فضاپیما و ایستگاه زمینی امکان پذیر نمی باشد. پژوهشگاه هوافضا، تجربیات موفقی
در …
اصول و مبانی رادارها – الکترونیک و مخابرات
microelktor.persianblog.ir/post/49/‎Cached
Similar16 جولای 2009 … بطور کلی رادار شامل یک فرستنده و یک گیرنده و یک یا چند آنتن است . فرستنده قادر
است که توان زیادی را توسط آنتن ارسال دارد و گیرنده تا حد امکان انرژی برگشتی از
هدف را جمع می کند، از آنجا که بیشتر رادارها انرژی فرستنده را به صورت پالس ارسال می
کنند، بنابراین استفاده از یک آنتن هم برای فرستنده و هم برای …
[PDF] ﻣﻮج آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻤﺎم – جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
www.jdtm.ir/SiteAssets/SitePages/…/CST.pdf‎Cached
Similarﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ. ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس. (. ﮐﻼس ﺗﺌﻮري،. ﮐﺎرﮔﺎه، ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ،. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ،
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ. ) ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﯽ. 1. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت. اوﻟﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار. -. ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن. 1. 1. ﮐﻼس ﺗﺌﻮري. و ﮐﺎرﮔﺎه. 2. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ادوات
ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ. (. ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻮﺟﺒﺮ، ﮐﺎﭘﻠﺮ، ﻓﯿﻠﺘﺮ و …) 1. 3. ﮐﻼس ﺗﺌﻮري. و ﮐﺎرﮔﺎه. 3. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي آﻧﺘﻦ. (.
مباني و معيارهاي طراحي تجهيزات تله‌متري(اسكادا) | مرکز تحقیقات و …
autoir.ir/page.php?id=261‎Cached
Similarسيستم‌هاي طراحي شده با تجهيزات تكراركننده‌ي راديويي، محاسن بسياري دارند زيرا
فقط با نصب يك راديو در يك نقطه و نصب آنتن در جهت مطلوب، مي‌توان محدوده‌ي سيستم
تله‌متري را افزايش داد. راديوي پيشنهادي در اين طرح، راديوي متعارف (conventional
Radio) با مشخصات زير مي‌باشد: راديوي متعارف غالبا” در باند فركانسي UHF كار
مي‌كند …
کتاب مباني استدلال اثر ديويد ا. کانوي و رانلد مانسون | فروشگاه …
https://www.digikala.com/…/کتاب-مبانی-استدلال-اثر-دیوید-ا-کانوی-و-رانلد-مانسون‎Cached
Similarکانوی»، «رانلد مانسون» نوشته و «تورج قانونی» ترجمه کرده است. ناشر درباره‌ی کتاب
آورده است: «کتاب مبانی استدلال ازجمله کتاب‌هایی است که صرفا جنبه نظری ندارد،
بلکه با مثال‌های متعدد و مستند حوزه استدلال را تا حیات عملی و نظری ما گسترش می‌دهد و
آن را به استدلال کاربردی تبدیل می‌کند. مبانی استدلال کتابی است برای همه حوزه‌ها، و

برگزاری کار گاه عملی کار در ارتفاع برای ناظرین آنتن های مخابراتی …
www.ertefakar.com/fa/index.asp?p=pages&id=203‎Cached
Similarبرگزاری کار گاه عملی کار در ارتفاع برای ناظرین آنتن های مخابراتی همراه اول.
آنتن آرایه فازی – کلوب
www.cloob.com/u/jafar271/6823156‎Cached10 مه 2010 … آنتن آرایه فازی (نگاه به اطراف) آنتن آرایه فازی (نگاه به اطراف) . به نام یکتا
پروردگار عالمیان . سلام … قبلا توی این تاپیک مباحثی رو هر چند ابتدایی مطرح کرده
بودم که این قسمت ادامه دهند و تکمیل کننده اون هست (که البته باید قبل از اون گفته می
شد) و قصدم بر این هست که مباحث ساده بیان بشه … مبانی آرایه فازی و هدف …
Hulasa-i Al-Wafa fi sarh Al-Sifa’. (Excerpt aus “Al-Wafa, ” über … – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?id=t8tLAAAAcAAJ
‘Ibrahim Hanif – ‎1841
… تای آلصلاة علی تقسی) ضمون و تشدید سینلهامبی المجهول وبعضی نسخده مخففة
مبانی الفاعلدار(طریق اینتة) ونسیان مجازاترل معناسنه ذکرمقید واراده مطلق قبیلندن
اول … و سلم الاتفرقواعن آنتن من ریخ ابلیفة) و المشابه به اما فردمان افراد اسلیفة
اوشی غیرها اواشد قنامهها وی روی عالی ان نواندن افعال تفضیل من النتن وهی الرایحةانل
پیشة …فایل pdfبرای آموزش آنتن مركزی – گروه تخصصی الكتروتكنیك فنی …
kurdelectric.mihanblog.com/post/36‎Cached
Similar10 فوریه 2012 … سوالات و راهنمای آزمون مبانی برق مرحله دوم مستمر استانی · راهنمای ارزشیابی (بارم
بندی دروس) · سوالات و راهنمای آزمون مدارهای الکتریکی (مستمر استانی) · سوالات آزمون
عملی مرحله استانی مسابقه علمی – عملی 93 · برگزاری آزمون مستمر هماهنگ استانی مرحله
دوم اردیبهشت 94 · آموزش استفاده از نرم افزار محاسبات روشنایی.
روی آنتن شبکه مستند ببینید «مهاجر» روایتی متفاوت از جانباز …
www.farsnews.com/13960710001212‎Cached2 ا کتبر 2017 … مستند «مهاجر» به تهیه‌کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی سیدحسن یوسفی امشب ساعت ۲۰:
۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.
جام نیوز :: JamNews – نصب آنتن ماهواره در اسرع وقت
jamnews.ir/detail/News/234412‎Cached17 سپتامبر 2013 … نصب آنتن ماهواره در اسرع وقت. سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه
رسانه‌های تصویری) نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌های ماهواره كه مغایر با
ارزش‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام می کنند. گسترش آنتن‌های ماهواره نصب
آنتن ماهواره در اسرع وقت. به این مطلب امتیاز دهید. شما قبلا به این مطلب …
[PDF] علوم و فناوريهاي نانو- نانوفيزيك – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub16/…/Novin/…/MSc_NanoPhysics.pdf‎Cached
Similarﻓﺮﻣﻮﻝ. ﺑﻨﺪﻱ ﮐﻠﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻱ ﺗﺎﺑﺶ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﻣﻴﺪﺍﻥ. ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺗﺎﺑﺸﻲ. ۱۴. -. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻮﺭﻳﻪ. ﺍﻱ
ﺑﻴﻨﺎﺏ ﺗﺎﺑﺶ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﭼﺸﻤ. ﻪ. ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ. ﻱ ﺧﻄﻲ ﻭ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ. (. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺍﻱ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻱ ﺁﻧﺘﻦ. ) ….
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ. ﻫﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻲ. (. SEM. ﻭ. TEM. ) ، ﺭﺩﻳﺎﺏ. ﺭﻭﺑﺸﻲ. (SPM). ، ﺗﻔﺮﻕ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻳﮑﺲ
. (. XRD. ) ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ. ﻫﺎ ﻭ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ، ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻄﺤﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺍﻫﺪﺍﻑ …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات